Kurumsal

2016 MART AYI MECLİS KARARI

2016 MART AYI MECLİS KARARI

YENİ LOGO PSDT.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.03.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   1

OTURUM:1

DÖNEMİ: Mart 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER- Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Necati ÖZÇELİK- İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN  - Zeki GÜRLEYEN - Ümit AÇIKGÖZ -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

Gündem Dışı Teklif               :

KARAR- 19 -  Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere donanımı yüksek ve fonksiyonlu 1 adet Beko Loder Kepçenin (kazıcı-yükleyici)  Devlet Malzeme Ofisinden alımı için İller Bankasından 250.000,00.TL.kredi alınmasına ve kredi işlemleri ve Protokol yapmak üzere  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'e  yetki verilmesine dair gündem dışı teklif gündemin 10.maddesinden sonra (a) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

 

Gündem Dışı Teklif               :

KARAR -20-  Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesi 1397 nolu parsel sahibinin tadilat dilekçesi ekte olup  PİN  UİP: 5353,18  NİP:5352,19 numaralı imar tadilat talebi  gündeme alınmakla beraber incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR – 21-     İlçemiz Yalı Mahallesi 1 ada 51 nolu parsel hazineye kayıtlı yüzölçümü 7096,04 m2 olup, imar planında  “ ağaçlandırılacak alan “ olarak ayrılmıştır. İlçemizde mevcut Yüksek Okul inşaatı tamamlandıktan sonra yurt ihtiyacı oluşacağından, yurt ihtiyacının  hayata geçirilmesi için, 1 ada 51 nolu parselin” ağaçlandırılacak alandan” çıkartılarak, “ yurt yeri” olarak imar plan değişiklik talebi Jeolojik Raporların henüz çıkmaması, bu parselle ilgili bir takım olumsuz görüşlerin bulunması nedeniyle işbu gündem maddesinin gündemden çıkartılması oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -22-  Ayancık  İlçemiz yalı mahallesi 30L-1-b paftasını kapsayan Belediye Başkanlığına ait 21 ada 13 nolu parselde PİN:  uip:5352,17  nip:5353,16 numaralı plan değişikliği talebini; imar planında açık ve kapalı yüzme havuzu olarak ayrılan alanın ilçemizin ihtiyacı olan Belediye Hizmetlerinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi amacı ile yeni kullanım alanları tesis edilerek H_maksimum 3,50 metreyi geçmeyecek şekilde ekli planda gösterildiği üzere  değişiklik yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun  18.caddesi ( c ) fıkrası ile  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;  üyeler,  Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve  Saim YILMAZ ’ın red yönündeki oylarına karşılık diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu onanması kabul edildi.                                       

 

 

KARAR -23-  İlçemiz Çayiçi mahallesi Y:29763.842 X:29919.062,  Y:29823.355  X:29914.724, Y:29779.635  X:29794.524,  Y:29765.804  X:29798.754 koordinatları arasında kalan alanın İmar Planında Eğitim Tesisleri Alanı ( Yurt Yeri ) olarak PİN: NİP-5353,17  UİP-5352,18 numaralı İmar Plan değişikliğinin yapılmasına dair teklif incelenmek üzere imar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR – 24-   İlçemiz Cevizli mahallesinde İmar planında Otopark alanında kalan 1206 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15.maddesinin ( h ) bendi gereği kamulaştırılmasına, bu işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -25-  İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın su ücretlerinden indirimli olarak yararlanmaları amacıyla teklif olunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 tarihli teklifi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

.KARAR -26-  Türkeli Belediyesinin evsel atıkların Sinop Sahil Belediyeler Birliğine ait Çöp Depolama ve İmha Tesisine nakli için, bu işe özgü araçlarının olmaması nedeniyle  semi treyler alınana kadar Türkeli Belediyesinin ilçesinden toplamış olduğu çöplerin Sinop çöp depolama ve imha tesisine nakli işinin ücreti karşılığında Belediyemize ait araçla nakli için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e 5393 sayılı Belediye Kan. 75.maddesi gereğince Protokol yapmak üzere yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.                                                                           

KARAR -27-    Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal faaliyetlerinde, etkinliklerde ve ihtiyacı olan vatandaşlara yemek dağıtımında v.s. işlerde kullanılmak üzere 1 adet binek araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla Öncelikle  Kültür ve Sosyal İşler biriminde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T cetvelinin 9.sırasında yer alan panelvan araçtan 1 adet alınmasına, gereği için kararın Garaj Amirliğine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve bilgi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR -28-  Ayancık ilçemiz Belediye ve mücavir alan sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kimselere yemek verilmesi planlanmakta olup, bu hizmetin sunumu Belediyemizin maddi imkânsızlıkları nedeniyle mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ( c ) bendi gereği olarak Ayancık Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı ile bu hizmetin ortak yapılabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kan. 38.maddesi ( g ) bendi gereği Ayancık Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR -29-    5393 sayılı yasanın 49.maddesi 3.fıkrası gereği tam zamanlı olarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Su Ürünleri Mühendisi çalıştırılacağından, ilgili sözleşmeli personele 2016 yılında sözleşmenin akdedildiği tarihten geçerli olmak üzere aşağıda gösterildiği üzere aylık net ücretinin ve ek ödemenin ödenmesine oybirliği ile kabul edildi.  Tam Zamanlı:

Ünvanı

Adeti

Net Ücreti TL.

Ek Ödeme Oranı

Su Ürünleri  Mühendisi

1

1.777,00.-TL.

% 130

      

KARAR- 30 -  Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere donanımı yüksek ve fonksiyonlu (kar küreme bıçağı takılabilen) 1 adet Beko Loder Kepçenin (kazıcı-yükleyici)  Devlet Malzeme Ofisinden alımı için İller Bankası A.Ş.’den  250.000,00.TL.kredi alınmasına ve kredi işlemleri ve Protokol yapmak üzere  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'e  yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Ayhan Ergün; değerli arkadaşlar gündemde görüşülecek başka madde kalmamıştır, Mart 2016 meclis birleşimlerine gösterdiğiniz ilgi ve sağladığınız katkı nedeniyle teşekkür ederim diyerek birleşimi kapattı.

 

 

 

 

Benzer Kurumsal