Kurumsal

2016 NİSAN AYI MECLİS KARARI

2016 NİSAN AYI MECLİS KARARI

 

 

      T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Tarihi

04.04.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Nisan 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN(yedek katip üye)

OTURUMA KATILANLAR:    Necati ÖZÇELİK- Aslan ÖZDEMİR -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  İlyas ÖZDEMİR – Arif Adil AKIN

         

                Gündem Dışı Teklif               :

KARAR- 31-  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereği Belediyemiz Norm Kadro Teşkilat yapısına uygun 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin  [III Sayılı Memur Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli ] ve ayrıca  [ II Sayılı Boş Memur Kadro Değişiklik Teklif Cetveli]’ne esas Yazı İşleri Müdürlüğünün işbu teklifi gündemin 19.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.  

         

                Gündem Dışı Teklif               :

KARAR- 32-  Belediye meclisinin 01.03.2016 tarih ve 20 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale olunan   Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesi 1397 nolu parsel sahibinin imar plan değişiklik talebi meclis gündeminde yer alması gerekir iken sehven yer almamıştır. İşbu imar plan değişiklik talebine esas imar komisyon raporunun okunması ve maddenin görüşülmesi hakkındaki teklifin gündeme alınması yönünde Yazı İşleri Müdürlüğünün işbu teklifi gündemin 19.maddesinden sonra ( b ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

         

                Gündem Dışı Teklif               :

KARAR- 33-     İlçemiz Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Aşağıköy hudutları içinde ekli imar planında gösterilen alanda Sanayi alanları oluşturulması için gerekli Meclis Kararının alınması hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  işbu teklifi gündemin 19.maddesinden sonra ( c ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

         

                Gündem Dışı Teklif               :

KARAR- 34-    Belediye meclisinin 07.04.2014 tarih ve 32  sayılı kararı ile  Sinop Sahil Belediyeler Birliğine Belediyemizin üye bulunması nedeniyle Birlik Meclisi asıl üyeliğine Zeki Gürleyen ve İlyas Özdemir, yedek üyeliğe ise Ümit Açıkgöz seçilmiş idi. İlyas Özdemir bu üyelikten istifa ederek yerine yedek üye  Ümit Açıkgöz gelmiştir. Bu defada Ümit Açıkgöz Belediye meclis üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. Birlik Tüzüğünün 7.maddesi gereği  birlik meclisine 1 asıl ve 1 yedek üyenin seçimi yapılması gerektiği hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün işbu teklifi gündemin 8.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

KARAR- 35-    Belediye meclisinin 08.04.2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile Tarihi Kentler Birliğine Belediyemizin üye bulunması nedeniyle Birlik Meclisi asıl üyeliğine Ümit Açıkgöz, yedek üyeliğe ise Aslan Özdemir seçilmiş idi. Bu defada Ümit Açıkgöz Belediye meclis üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. Birlik Tüzüğünün 8.maddesi gereği birlik meclisine 1 asıl üyenin seçimi yapılması gerektiği hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün işbu teklifi gündemin 8.maddesinden sonra ( b ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

 

G-2-) 5393 sayılı Belediye Kan. 29.maddesi gereği Üye Ümit AÇIKGÖZ ‘ün Belediye meclis üyeliğinden İstifa dilekçesinin sunulması hakkında Başkanlık Makamınca 28.03.2016 tarihinde havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 656 sayılı yazısı okundu.

            Başkan Ayhan ERGÜN; değerli arkadaşlar Belediye Meclisimizde Adalet ve kalkınma Partisinden üye olarak seçilen arkadaşımız Ümit AÇIKGÖZ bu üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kendisine meclis çalışmalarında gösterdiği katkı ve çaba nedeniyle teşekkür ederim dedi. Başka söz alan olmadı.

KARAR-36-   5393 sayılı Belediye Kan. 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddeleri gereği   “ ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere”  Meclis 1.Başkan vekili ve 2. Başkan vekillikleri gizli oy seçim pusulalarının sayımı sonucu:       

Meclis 1.Başkan vekilliğine 5 oy alan Necati ÖZÇELİK,                                               Meclis 2.Başkan vekilliğine 10 oy alan Saim YILMAZ seçilmişlerdir.

 

KARAR- 38 -     5393 sayılı Belediye  Kan. 33.maddesi gereği gizli oyla yapılan seçim sonucuna göre 2 adet encümen üyeliklerine;

 

Zeki GÜRLEYEN                   : 6 oy,

Necati ÖZÇELİK                    : 6 oy alarak seçildiler.

 

KARAR- 39-  Belediye meclisi 3 kişilik İmar Komisyonu üyeliğine görev süresi 1 yıl olarak Ayşe YAVUZ ÖZER,  Necati ÖZÇELİK ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN  oybirliği ile seçildi.

 

KARAR- 40 – Belediye meclisi 3 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine görev süresi 1 yıl olarak Aslan ÖZDEMİR, Erden EKİM ve Necati SÖNMEZ oybirliği ile seçildi.

 

KARAR-41-  Sinop Sahil Belediyeler Birliğine Belediyemizin üye bulunması nedeniyle Belediye meclisinin 07.04.2014 tarih ve 32  sayılı kararı ile  Birlik Meclisi  asıl ve yedek üyeliklerde istifalar nedeniyle üyeliklerde boşalmalar olmuştur. Daha önce Belediyemizden   Birlik meclisine asıl  üye olarak seçilen Zeki GÜRLEYEN ‘in üyeliği devam etmekle birlikte, diğer asıl üyeliğe Saim YILMAZ, Yedek Üyeliğe  Erden EKİM’in seçimi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-42-  Tarihi Kentler Birliğine Belediyemizin üye bulunması nedeniyle, asıl üye Ümit AÇIKGÖZ ‘ün Belediye meclis üyeliğinden istifa etmesi, diğer yedek üyeninde bu görevden ayrılmak istediğini beyan etmesi üzerine; işbu birlik meclisine asıl üye olarak Erden EKİM, yedek üyeliğe Süheyla ÖZCAN GÜVEN ‘in seçimi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-43-  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi 1.paragrafı gereği; Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 20 sayılı kararında teklifi yapan birim sehven Garaj Amirliği olarak yazılmıştır. Bu maddi hatanın düzeltilerek teklif eden birim olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şeklinde kayıtların düzeltilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Tarihi

05.04.2016                

Karar No

    44

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Nisan 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Arif Adil AKIN - Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Zeki GÜRLEYEN - İlyas ÖZDEMİR – Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK- Aslan ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -

OTURUMA KATILAMAYANLAR: 

         

 

            G-11-)  5393 sayılı Belediye Kan. 56.maddesi gereği hazırlanan 2015 yılı Ayancık Belediyesi Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında Başkanlık Makamınca 29.03.2015 tarihinde havale olunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarihli yazısı okundu.

            Başkan Ayhan ERGÜN; arkadaşlar 5393 sayılı yasanın 19.maddesi gereği Meclis Başkanlığını 1.Meclis Başkan vekili Necati Özçelik’e bırakıyorum dedi.    Meclis 1.Başkan v. Necati Özçelik yerini alarak; devamla, Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e 2015 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu sunmak üzere söz verdi.        Başkan Ayhan ERGÜN devamla; 29.03.2016 tarihinde Meclise hitaben hazırlanmış bulunan raporunu baştan sona kadar okudu. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ağırlıklı ve diğer birimlerde dikkate alınarak yapılan çalışmalara ilişkin raporunu açıkladı. 2015 yılındaki faaliyetlerin 5 yıllık yatırım programında yer alan proje ve hizmetlerin hayata geçirilmesi için öncelikler ve kaynak imkânlarının gözetilerek ve mümkün olduğu ölçüde performans gösterildiğini söyledi. Bunda biraz evvel okuduğum raporda da anlaşıldığı üzere belediyemiz gelirleri yetersizdir. Yeni kaynak bulma çalışmalarımız hep oldu bundan sonrada olacaktır. Dedi.                                                                                                                                         Üye Aslan ÖZDEMİR; Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunda izah edildiği üzere yapılan çalışmalar ve hizmetler nedeniyle teşekkür ederim dedi.                                                               Üye Saim YILMAZ; sayın başkan, yapılan iyi çalışmalar ve projeler nedeniyle teşekkür ederiz, örneğin Çay yatağında yapılan çalışma yerinde bir çalışmadır. Diğer taraftan elbette eleştiri konusu olacak işlerde var ve biz bunları dile getireceğiz. Bu ifademiz şahsım ve parti gurubu adınadır. Birde gelir-gider dengesizliği meselesi önemli bir meseledir. Olumsuz olarak değerlendirdiğimiz; stadyum çevresinin yapılaşma ile dolması nedeniyle bizim nefes aldığımız alanlar daralmaktadır. Keşkeler bu noktalara bunlar yapılmasaydı. Bundan şunu kast etmiyoruz. Diyoruz ki sauna-cafeterya, Gençlik merkezi gibi sosyal donatı alanları şehrin bir başka bölgesinde yapılmış olsaydı. Sahil camii

Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünün işi Belediyemizle ne ilgisi var anlayamadım. Eski hapishane binası restorasyonu ne olacak, şimdik bir çalışma yok. Diğer taraftan bu seneki yoğun kış ve karla mücadelede bir yetersizlik gözlemledik. Fen İşleri personelinin yol ve kaldırım çalışmalarında bir yetersizlik, yapılan işlerde bir eksiklik varmış gibi geliyor bize. Örneğin yapılan üst yapı çalışmalarında yolda yürürken kaldırım taşına takılmadan yürüyebilmeniz için dikkatli olmamız gerekiyor. Büyükşehirlerde bu işler gayet muntazam görüyoruz. Dedi.

Başkan Ayhan ERGÜN; arkadaşlar bu eleştirilerinizde benimde katıldığım ve katılmadığım hususlar var. Öncelikle bazı hizmetler ve projeler hakkında teşekkürünüz için bende sizlere teşekkür ederim. Belediye olarak yerel hizmetlerin sunumunda ve hayata geçirilmesi noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunu aynı zamanda kaynak yaratarak ve kaynaklarımızı kullanarak yapıyoruz. Arkadaşlar ilçemiz çayı 2.etap taşkın koruma inşaatı, Gençlik Merkezi, yeni Hastane inşaatı, Yüksek Okul yerleşke inşaatı, Yüksek Okul Yurt binası gibi merkezi idarenin yapacağı hizmetler inanın bizim herbiri için 10’larca defa görüşmelerimiz, İnandırıcı tezlerimiz, ziyaretlerimiz ve iyi ilişkilerimizle bir netice elde edilmiştir. Şunu iyi bilmenizi isterim ki; aynı partiden hükümet olmamız bize durduk yere hizmeti getirmiyor.  Şunu da ifade etmek isteriz bu hizmetlerimiz nedeniyle son zamanlarda takdir ediliyoruz. Bu da bizleri memnun ediyor. Birde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü nezdinde yaptığımız görüşmelerde havza yönetim planlaması kapsamında selin getirdiği zararı önlemek hemde Belediyemiz içme suyu kaynağını korumak için yoğun çabamız oldu, bu projenin uygulama noktasına geçebilmesi için son noktaya gelindi. Yani emek olunca yemek te yeniyor. Pazar yeri mevcut yerinde yenilenerek yapılacak. Burası güneş enerji sistemli olacak, 600.000.TL maliyeti olabileceğini düşünüyoruz. Bu yıl hizmete girmesini umut ediyoruz. Sahil cami restorasyonu öncesi 2 parkımızı Vakıflara verdik ve devrettik. Güzel bir alan çıktı ortaya, önünde bulunan trafoyu ahşap ev formuna getirmek istiyoruz. Eski cezaevi olarak anılan tarihi kilise için mevzuata uygun ihalesi yapıldı, bunun kaynağı Valilik hesabında biriken kültür payından karşılanacak Yaz sonu gibi tamamlanması bekleniyor bu alanı turizme kazandıracağız. Örneğin belediye caddesi üzerinde yapılan yol işçiliğinde sorunlar var bende farkındayım, bunun bir çok yönü var, ancak İstanbul Eyüp ilçesinde  bu tarz bir yol var, aynı şekilde her yıl onarım istiyor. Şehirlerde yaşayan bir organizma gibi. Elbette Avrupa’daki gibi şehirleşmek ve yapılaşmak istiyoruz, ama elimizdeki malzeme bu, insan potansiyeli bu, o nedenle biz yine iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Her işin başında olmam mümkün değil. Dedi.  

Üye İlyas ÖZDEMİR; sayın başkan, parke yol kaldırım çalışmalarda iş-kur elemanları ve bizim belediye taşeron işçileri yanında esas döşemeyi yapan Ordu ve Kastamonu bölgesinden insan geliyor, ve bunlar çalışıyor,  Fen İşleri Müdürlüğü bunca yıldır insan yetiştirememiş mi?  Birde bundan bir önceki Pazar yeri projesi için yan 2012 yılında  proje bedeli ödedik mi ? dedi.

Başkan cevaben; parke taşı ile kaldırım ve yol çalışması içini zaman zaman Ordu ve Kastamonu bölgesi insanlarına işçiliğini verdik, bizim çalışanlarımız içinde bu işi hem iyi hem de hızlı yapacak pek personel yok, daha ziyade küçük işlerde çalışanlarımızı kullandık. Pazar yeri projesi için proje yaptırıldı bunun için proje parası ödedik, şu an iyi bilmemekle beraber tahminim 30-35.000.TL civarında olması gerekir. Bu projeden neden vaz geçtik sorusuna ise şu cevabı verebilirim. Bizim kaynaklarımızla bu işin üstesinde gelemeyeceğimizin kritiğini yaptık, Belediye olarak hata yapmayalım dedik. Dedi. Bu sorunuzda kasıt aradığınızı düşünüyorum dedi.

Üye Emin TAŞKIN; sayın başkan gerçekten bu rakam ödenip proje işlevsiz kaldı ise gerçekten üzüntü verici dedi.

Başka söz alan olmayınca Meclis 1.Başkan vekili Ayancık Belediyesi 2015 yılı  “ Faaliyet Raporu “ nu oya sundu.

KARAR- 44– Belediye Başkanı Ayhan Ergün ‘ün meclise sunmuş olduğu 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan Ayancık Belediye Başkanlığı  “2015 yılı Faaliyet Raporu” üye Emin TAŞKIN- Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ  ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN ‘in red oyuna karşılık diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

            Meclis 1.Başkan vekili Necati ÖZÇELİK daha sonra Meclis Başkanlığını Ayhan ERGÜN’e bıraktı.

 

 

 

KARAR-45-   Ayancık İlçemiz Belediye sınırları içinde Çayiçi Mahallesi Y:29650-29850 X:29500-29900 koordinatları arasında PİN- NİP-5353,17 UİP-5352,18 numaralı imar değişikliği talebi incelendiğinde;  Mevcuttaki imar planında plan değişikliğine gidilen kısımlar konut ve park alanı olarak ayrılmıştır. İlçemizde mevcutta var olan yurt problemi Ayancık Meslek Yüksek Okulu İnşaatı tamamlanması ve yeni bölümlerin açılmasıyla öğrenci sayısının artması ile sorun daha da artacaktır. İlçemizdeki yurt sorununun çözülmesi amacıyla, ekli plan da gösterildiği üzere; Belediye Başkanlığına ait 151 ada 4 nolı parselin yaklaşık 5810 m² kısmın ifraz edilerek konut alanından çıkartılarak yurt alanı olarak planlanmasına, eski planda yurt alanı olarak düzenlenecek kısımda yer alan yaklaşık 1278 m²’lik park alanın güney kesimine kaydırılarak 1456 m²’lik bir park alanının oluşturulmasına, yurt alanı olarak ayrılacak kısmın dört tarafından 5 metre çekme yapılarak inşaat alanı oluşturulmasına Yençok:15,50 metre olarak planlanmasına, ayrıca ilçemizdeki yatırımcıların önünü açmak adına 151 ada 4 nolu parselin geri kalan kısmında ekli imar planındaki gibi Yençok: 6,50 metreyi geçmeyecek şekilde ticaret alanları oluşturulmasına,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;  üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi.                                         

 

 

KARAR-46- 5393 sayılı Belediye Kan. Vermiş olduğu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacı ile İlçemiz Cevizli mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 243 ada 13 ve 15 nolu parseller, 245 ada 30 ve 31 nolu parseller, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 295, 296, 297, 298, 1467, 1477, 1479 ve 1481 nolu parseller üzerinde gerekli olan imar plan değişikliğinin görüşülmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmek üzere imar komisyonuna oybirliği ile havale edildi.

 

KARAR-47-  5393 sayılı Belediye Kan. 18.maddesi ( f ) bendi gereğince; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın su ücretlerinden uygun şartlarda yararlanmaları ve bu yönüyle destek olmak amacıyla; özürlülük derecesi % 40 ve üzeri olması ile bunu belgelendirmeleri kaydıyla, Belediyemiz Su ücretleri tarifesinde meskenlere uygulanan ücretinde % 50 indirimli olarak ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın su ücretlerinden kendi adlarına abone kaydı olmak üzere indirimli olarak 01.05.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yararlanmaları oybirliği ile kabul edildi.         

KARAR-48- Belediyemiz envanterinde bulunan damperli kamyonların ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle, Merkezi Yönetim Bütçe kanununu T cetveli 14.sırasındaki (şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg) kamyondan damperli kamyon yapmak amacıyla alım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-49-  Belediyemiz Başkanlık İşlerinde kullanılmak üzere Merkezi Yönetim Bütçe kanunu T cetvelinin 2.sırasında yer alan Binek otomobilden hibe yolu ile alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-50-  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( d ) ve 68.madde ( b ) bendi gereğince; Belediyemizdeki mevcut damperli kamyonların modeli 20 yaş ve üzeridir, Belediyemizin ihtiyaç olan 1 adet damperli kamyonun Devlet Malzeme Ofisinden alımı için İller Bankası A.Ş.’den 250.000,00.TL (ikiyüzellibin) kredi alınmasına ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.   

           

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Tarihi

06.04.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:3 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Nisan 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER(Yedek Katip Üye) -Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Zeki GÜRLEYEN - İlyas ÖZDEMİR –Necati ÖZÇELİK- Aslan ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  : Arif Adil AKIN

         

 

KARAR-51- İlçemiz Aşağıköy mücavir alan sınırında Belediyemize ait Başıboş Hayvan Barınma Merkezine belediyemiz araçlarının şahsa ait arazi üzerinden geçerek bu bölgeye ulaşmaları nedeniyle bu sorunu aşmak amacıyla; Ayancık İlçemiz Aşağıköy Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 129 ada 28, 29, 14 nolu parsellerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 12. maddesine istinaden kamulaştırılmasına,  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-52- Kullanımı Belediyemize ait olan Çaylıoğlu köyü Balıkçı Barınağı Liman ücretlerinin güncellenmesi hakkında teklif incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Dışı Teklif               :

 

KARAR- 53-  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik “ in 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanun. 18.maddesi (l) fıkrası gereği  ekte sunulan  III Sayılı Memur Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli  ve ayrıca II Sayılı Boş Memur Kadro Değişiklik Teklif Cetveli oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Gündem Dışı Teklif               :

KARAR- 54-  İlçemiz Cevizli Mahallesi 1397 nolu parsel PİN: UİP-5353,18 NİP-5352,19 nolu imar planı değişikliği talebi inceleyerek; imar komisyon raporunda değişiklik konusunda olumlu görüş bildirmeleri, Söz konusu parselin geldisinin 323 ve 1213 nolu parseller olduğu, bu parseller üzerinde de Orta mühendislik Sondaj İnşaat Ticaret Limited şirketi tarafından 2009 yılında jeolojik – jeoteknik etüt raporları hazırlandığı, onaylanan raporlar doğrultusunda 05.07.2010 tarih ve 72 sayılı meclis kararı doğrultusunda mevzi imar planın onaylandığı ve parselin ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı tespit edilmiştir.  Parsel büyüklüğünün 2714 m² olduğu, imar planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporlarının bulunduğu ve parselin yakın çevresinin de konut alanlarından oluşması dikkate alındığında; ekli planda görüldüğü üzere, söz konusu plan değişikliği talebinin yakın çevresindeki yapılaşma koşulları ve onaylı jeolojik etüt raporlarında göz önünde bulundurarak 2390 m² ‘lik kısmının konut alanına dönüştürülerek 2 kat Taks:0,20 Kaks:0,50 olacak şekilde ve yol cephelerinden 5 metre yan bahçelerde de en az 3 metre çekme olacak şekilde planlanmasına ve 324 m²’ lik kısmın da park alanı olarak ayrılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;  üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine imar plan değişikliği oybirliği ile onaması kabul edildi.   

 

 

                                  

Gündem Dışı Teklif               :

 

 

KARAR-55-  İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Aşağıköy hudutları içinde ekli imar planında gösterilen alanda Sanayi Alanları oluşturulması hakkında teklif incelenmek üzere imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal