Kurumsal

2016 OCAK MECLİS KARARI

2016 OCAK MECLİS KARARI

T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.01.2016                

Karar No

    1

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ocak  2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER- Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:   - Necati ÖZÇELİK- İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN  - Ümit AÇIKGÖZ -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Emin TAŞKIN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

            Gündem Dışı Teklif             :

KARAR-1-  İlçemiz Yalı mahallesi 1 ada 51 nolu parsel hazineye kayıtlı  yüzölçümü 7096,04 m2 olup, imar planında  “ ağaçlandırılacak alan “ olarak ayrılmıştır.                                   İlçemizde mevcut Yüksek Okul inşaatı tamamlandıktan sonra yurt ihtiyacı oluşacağından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 23.12.2015 tarih ve 62181 sayılı yazısıyla söz konusu parselin tahsisi istenilmiştir. Tahsis işleminin gerçekleştirilmesi ve yurt inşaatını hayata geçirilmesi için 1 ada 51 nolu parselin” ağaçlandırılacak alan’dan” çıkartılarak, “ yurt yeri” olarak ekte plandaki gibi imar değişikliğinin görüşülmesi hakkında teklif gündeme alınmakla beraber incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR  -   2  -    5393 sayılı yasanın 25.maddesi gereği Ayancık Belediyesi  2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oylama ile yapılan  3 kişilik“ Denetim Kurulu üyeliği“ ne;

 1. Aslan ÖZDEMİR12oy, (AKP)

        2.   Necati ÖZÇELİK              11 oy   ( AKP)

        3.   Saim YILMAZ                  12 oy ( CHP)  alarak seçilmişlerdir.

   

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

KARAR -  3  –  6245 sayılı yasanın 8.maddesi gereği Ayancık Belediyemizde;  üzerinde resmi görevi bulunmayanlara yevmiye ve yol masrafları olarak; 2016 yılı bütçe kararnamesinin H cetveli (b) bendinde en çok 4.derecedeki devlet memuru için ödenecek rakamın verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

KARAR  -   4  –    5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereği Ayancık belediye meclisinin Ağustos 2016 ayının tatil ayı olarak teklifi  oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

                                                                           

KARAR -  5   –    5393 sayılı yasanın 32.maddesi gereğince 2016 yılında;  Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için  Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine denk gelen  81.19,00.-TL(seksen bir lira ondokuz kuruş) Brüt huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

KARAR -  6   -     24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  “ Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin “  7.maddesine göre düzenlenen  “Tescil Belgesi” ücretinin belirlenmesi hakkında teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

KARAR  - 7  -  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( e )  bendi gereğince Ayancık ilçemiz Belediye ve mücavir alan sınırlarında imar uygulamaları neticesi ortaya çıkmış artık parsellerin hisseli olduğu parsel sahiplerine satışı için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.   

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                       Arif Adil AKIN Belediye ve Meclis Başkanı          Katip Üye                                         Katip Üye

KARAR - 8  -  26.04.2006 tarih ve 26150sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2016 yılı Otopark Ücretlerinin belirlenmesi hakkında teklifin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                       Arif Adil AKIN Belediye ve Meclis Başkanı          Katip Üye                                         Katip Üye

 

 

T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08.01.2016                

Karar No

    9

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ocak  2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Üyeler: Ayşe YAVUZ ÖZER- Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:   - Necati ÖZÇELİK- İlyas ÖZDEMİR - Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN  - Ümit AÇIKGÖZ -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Emin TAŞKIN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

           

KARAR – 9 -   24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 7.maddesine göre düzenlenen  “Tescil Belgesi” ücretinin  Ayancık ilçemiz Belediye ve mücavir alan sınırlarında 600,00.-TL olarak tesbitine, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereği oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

           

KARAR – 10 - 26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi 2. Fıkrasına istinaden 2016 yılı Otopark Ücretlerinin;

 • Yalı Mahallesi: m² : 50 TL

 • Cevizli Mahallesi: m² : 40 TL

 • Çayiçi, Denizciler, Beşiktaş Mahallesi: m² :30 TL

 • Mücavir Alanlar: m² : 20 TL olarak tesbiti 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.mad. gereği oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

KARAR    -  11  –   2016 yılı için Ayancık ilçemizde 6301 sayılı yasanın 1.maddesinde anılan işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere kamu işyerlerindeki uygulamaya benzer şekilde saat 12:00 ile 13:00 arası 1 saat öğle dinlenmesi olarak tespitine oybirliği ile karar verildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

KARAR -12-  Yukarıda bahse konu  5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 1 nci maddesine göre izin almış olduğumuz kadro unvanlarından Ekonomist ünvanlı kadro yerine Mühendis kadrosu ile değiştirilmesi teklifi, Belediyemizin komple personel ihtiyacı göz önüne alındığında yeni bir çalışma ile tüm birimlerin ihtiyacının  yeniden ortaya çıkartılması amacıyla şimdilik meclis gündeminden çıkartılması oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

KARAR   -13 -   Belediyemizde öteden beri çalışmakta olup, 5393 sayılı yasanın 49.maddesi gereği  3. ve 4 . fıkraları gereği aşağıda ünvanları yazılı sözleşmeli personeller 2016 mali  yılında da çalıştırılacağından, Belediyemizin ihtiyacı olan  aşağıda ünvanları ve karşılarında aylık net ücretleri yazılı tam zamanlı ve kısmı zamanlı sözleşmeli personele 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin  aylık net olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Tam Zamanlı:

Ünvanı

Adeti

Net Ücreti TL.

Ek Ödeme Oranı

İnşaat  Mühendisi

1

1.777,00.-TL.

% 130

İnşaat Teknikeri

1

1.777,00.- TL

% 85

Harita Kadastro Teknikeri

  1

1.679,10.-TL

   %85

Kısmi Zamanlı

 

 

 

Serbest Avukat

  1

1.100,00.-TL

   -

 

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER                      Arif Adil AKIN  Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                                         Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal