Kurumsal

2017 EYLÜL MECLİS KARARLARI

2017 EYLÜL MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

    05.09.2017            

Karar No       

                                                                                             68  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:  

OTURUM:

DÖNEMİ: Eylül  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :. Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    - Ayşe YAVUZ ÖZER - İlyas ÖZDEMİR.  - Necati ÖZÇELİK -  Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:

         

 

 

 

 

KARAR- 68 -  PİN:UİP- 5352,32 NİP:5353,31 numaralı ilçemiz Yalı Mahallesi 22 ada 12 nolu parselin imar değişiklik teklifi imar komisyonumuzca incelenmiş ve uygun görüş bildirilmiştir. Yapılan müzakereler neticesi; Söz konusu parselin bulunduğu alanın İmar Planında Bitişik 5 kat olarak ayrıldığı, tapu alanının 556 m2 olduğu ve adadaki yapılaşmaların tamamlandığı görülmüştür. 1990 yılında onaylı İmar Planımızda 12 nolu parsel Konut ve Ticaret olarak kullanımına bitişiğinde bulunan 15-18-19 nolu parseller Belediye tesisleri içerisinde kalmaktadır. İmar Planında Konut-Ticaret alanı ile Belediye tesisi arasındaki ifraz hattı Kadastro paftalarından tersimat edilirken 1-1,5 m kayıklık oluşmuştur. 12 nolu parsel sınırı ile ifraz hattı çakışmamaktadır. Mevcut İmar Planındaki ifraz hattı ile işlem yapıldığı zaman söz konusu parselin 43 m2’lik kısmı Belediye Tesisleri alanında kalmaktadır. Yapılaşmanın tamamlanması ve şuyulandırma işlemlerinin gerçekleştirmesi İmar Planı bu şekli ile zor olmasından dolayı ekli krokide gösterildiği üzere ifraz hattının parseller arasındaki mülkiyet sınırına taşınarak imar plan değişikliği yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                      

KARAR- 69 -   PİN:UİP- 5352,31 NİP:5353,30 numaralı ilçemiz Yalı Mahallesi 5 ada 51 nolu parselin imar değişikliği talebi İmar komisyonumuzca değerlendirilmiş ve meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Söz konusu parselin bulunduğu alanın İmar Planında BL-5 kat olarak ayrıldığı, tapu alanının 443 m2 olduğu ve adadaki yapılaşmaların tamamlandığı görülmüştür. Plan tadilatı ile söz konusu parselin konut alanından çıkartılarak Turizm-Otel alanı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Gerek adadaki yapılaşmaların konut olarak tamamlanması gerekse de günlük yaşamada olumsuz etkilerin oluşabileceği düşünülerek arazi yapısı, yol genişlikleri de ve Şehircilik ilkeleri göz önünde bulundurularak bahse konu imar plan değişiklik talebi oybirliği ile red edildi.

KARAR- 70 - İlçemiz Çayiçi mahallesi 167 ada 16 nolu parselin imar plan değişiklik teklifi hakkında İmar Komisyonumuz  bir değerlendirme yapamamış ve bunu Meclisimize bırakmıştır. Bu teklif hakkında ilgili kurumla görüşmeler devam etmekte olup, bir sonuç elde edilememesi nedeniyle şimdilik işbu imar plan değişiklik teklifine esas talebin gündemden çıkarılması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-  71   -  5393 sayılı Belediye yasasının 15/p maddesi kapsamında gündem maddelerini incelemek ve görev süresi 1 yıl olmak üzere 3 kişilik Belediye Meclisi Trafik Komisyonu kurulmasına, bu komisyon üyeliklerine; 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesi gereği mecliste gurubu bulunan partilerin aritmetik ortalaması gözetilerek;  CHP gurubundan Necati SÖNMEZ, AK Parti gurubundan Aslan ÖZDEMİR ve Erden EKİM oybirliği ile seçildiler.

KARAR-72-   Belediye  meclisimizin  06.04.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen ve takiben  incelenmek üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler genel Müdürlüğüne ve oradanda Sayıştay Başkanlığına gönderilen T.C. Sinop İli Ayancık Belediye Başkanlığı Dolmuş ve Taksi Dolmuş Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik  taslağı Sayıştay Daireler Kurulu 20.06.2017 tarih ve 2017/107 sayılı kararı ile önerilen değişiklikler Belediyemize Sinop İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 02.08.2017 tarih ve 6592 sayılı yazı ve ekinde bildirilmiştir.

Sayıştay Daireler Kurulunun bahse konu  sayılı kararı doğrultusunda eksiklikleri giderilen        “ T.C. Sinop İli Ayancık Belediye Başkanlığı Dolmuş ve Taksi Dolmuş Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik  “ taslağı aşağıda yer aldığı şekliyle; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereği oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-73-  Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 18.08.2017 tarih ve 445 sayılı yazılı talebi üzerine;  İlçemiz Ünlüce köyü ve   Hulu  Mahallesine (mücavir alan sınırlarındaki yerler dahil)  5393 sayılı yasanın 18/t maddesi gereği;  içme suyu kuyularında su kaynaklarının kuruması nedeniyle Belediyemize ait Su Deposundan  İçme suyu verilmesine  ve  5393 sayılı Belediye Kanununun  37/g maddesi gereği Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e  bu amaçla Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Belediyemiz adına Protokol yapmak üzere yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal