Kurumsal

2017 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

2017 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.06.2017                

Karar No                            

                                                                                 56

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   1

OTURUM:1

DÖNEMİ:Haziran  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :. Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK -  Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  İlyas ÖZDEMİR.  

         

KARAR- 56 -   Ayancık İlçemiz Çayiçi    Mahallesi 167 ada 16 nolu parselin imar plan değişiklik teklifinin görüşülmek üzere meclis gündemine alınmasına ve incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 57 -  Ayancık   İlçemiz Yalı mahallesi 5 ada 51 nolu parsel sahibinin imar plan  değişiklik talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

KARAR – 58 - PİN:NİP-5353,29 ve UİP:5352,30 numaralı Sinop-Ayancık Devlet Yolu (Km:44+403,38-45+216,30) arasındaki Karayolları Bölge Müdürlüğünün tadilat talebi incelendiğinde ve  İmar Komisyonumuzda raporunu hazırlaması üzerine ;  

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 01.10.2014 tarih ve 92, 07.01.2014 tarih ve 11 sayı ile Sinop-Ayancık-Çatalzeytin Devlet Yolu geçiş güzergâhının Belediyemiz  sınırları içinde İmar planına işlenmesi daha önceden  kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu defa  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün İlçemizde oluşan heyelan nedeniyle ve balıkçı barınağı projesinin onaylı şekline uygun olarak hayata geçirilmesi için yol güzergâhında oluşan değişmeler neticesinde 20.04.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaat ederek plan değişikliği talebinde bulunduğundan, talebin km 44+403,38 den başlayarak km 45+216,30 bittiği öneri imar planındaki deplaselerin; öneri imar planı sınırları içindeki Kamulaştırmaların ve kamulaştırmadan sonra artık parsel statüsüne dönüşen parsellerin kamulaştırmalarının yapılması, Mevcut Karayolları içinden mevcut yapılara yan yol bağlantısının sağlanması ve mahalle sakinlerinin denizle bağlantısını sağlayacak alt-üst geçit yapılması koşuluyla ekte sunulan imar plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                  Başkan Ayhan ERGÜN; bugünkü birleşimi burada sona erdiriyorum. Takip eden birleşim 05.06.2017 pazartesi günü saat 16.00’da başlayacak dedi ve sözlerini bitirdi. 

 

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.06.2017                

Karar  No                                      

       59                                                      

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   2

OTURUM:1

DÖNEMİ:Haziran  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :. Emin TAŞKIN - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER-  İlyas ÖZDEMİR.   - Necati ÖZÇELİK -  Aslan ÖZDEMİR -  Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Zeki GÜRLEYEN -Süheyla ÖZCAN GÜVEN

         

 

KARAR- 59-  İlçemiz Cevizli mahallesi Fidanlık mevkii Orman Genel Müdürlüğüne ait 242 adanın imar plan değişiklik talebi meclisimiz ve  İmar Komisyonumuzca değerlendirilmesi üzerine;  söz konusu arsaların Orman Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlıktan arsa Karşılığı Resmi Bina-Lojman yapılması için izin alındığı, arsa değerlerinin belirlenmesinde söz konusu parsellerin imarının ayrık 5 kat olarak belirlendiği ve söz konusu arsaların 06.06.2017 tarihinde ihaleye çıkartıldığı göz önünde bulundurularak, yapılacak imar değişikliği idari ve hukuki açıdan sakıncalar doğuracağı, maddi kayıpların olabileceği göz önünde bulundurularak, ihale sonuçlandıktan sonra Şehircilik İlkeleri, nüfus yoğunluğu ve sosyal donatı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bundan sonra değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR- 60-   İlçemiz Çayiçi Mahallesi 78 ada 27 nolu parselin PİN:NİP-5353,28 UİP:5352,29 numaralı plan değişik talebi İmar Komisyonunca incelenmesi üzerine Meclisimizce değerlendirilerek; İlçemiz Çayiçi Mahallesi 78 ada 27 nolu parselin İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan içinde kaldığı ve yüzölçümünün 2169,50 m2 olduğu görülmüştür.      İmar Planı değişikliği ile Ağaçlandırma Alanına tahsis edilmiş bulunan kesimin Konut ve Park kullanımına açılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan Belediyemize ait İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 04.08.2016 tarihinde onaylanmıştır. İmar değişikliği talep edilen alan etüt raporlarının incelenmesi neticesinde Önlemli Alan-2.1 (ÖA-2.1) olarak tanımlanmıştır. Bu kesimlerin eğimli olması, bozuşmuş zeminin yer yer fazla olması, yüzey ve çevre suyu etkisi kazılarda alınacak mühendislik tedbirleri ve yapılaşma öncesi parsel bazlı zemin etütlerinde temel tipi, temel derinliği, şişme, oturma ve taşıma gücüne yönelik analizler yapılarak mühendislik önlemlerinin alınması koşuluyla Ayrık 3 kat ve tüm cephelerde 5 metre çekilecek şekilde 1387,55 m2’lik alanın Konut alanı olarak ve 288,65 m2’lik kısmında oluşacak ilave nüfus için park alanı olarak ayrılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ???

KARAR-61-  Hilal Tekstil Brode Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ait 34 HJ 6334 plakalı Renault marka Master 16+1 kişilik 2011 model  minibüsün  Ayancık Sakatlar Derneği Ayancık Şubesinin  Sosyal etkinliklerinde kullanılmak şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine  istinaden Belediyemize şartlı bağış teklifi ile bu iş ve işlemleri tamamlamak üzere Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Ayhan Ergün’e yetki verilmesi Oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-62-   Belediyemiz menfaatlerini koruyacak şekilde mülkiyeti Belediyemize ait Ayancık İlçemiz Yalı mahallesi Gazhane caddesi üzerinde Apart otel tesisleri ve müştemilatının 5 (beş), yıl süreli olarak  Ayancık Milli Eğitim Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h , 18/e ve 75. ncı madde kapsamında bedeli mukabilinde tahsis edilmesine, bu işlemlerle alakalı işler için Belediye Encümeni ile Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesine  üyeler; Emin TAŞKIN, Saim YILMAZ ve Necati SÖNMEZ’in red yönünde karşı oylarına karşılık, diğer üyelerin tamamının kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Katip Üye

 

 

Benzer Kurumsal