Kurumsal

2017 MAYIS MECLİS KARARLARI

2017 MAYIS MECLİS KARARLARI

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.05.2017                

Kar No                                           

   45                

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:   1

OTURUM:1

DÖNEMİ:Mayıs  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :         Süheyla ÖZCAN GÜVEN- Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER -  Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN - Aslan ÖZDEMİR -                                      

         

 

KARAR- 45   - Ayancık Belediye Başkanlığı 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı meri mevzuat kapsamında incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

KARAR-46- Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesinde Belediye Başkanlığımıza ait olan 245 ada, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller imar planında  “ Belediye ve Sosyal Kültürel Tesisleri Alanı “ olarak ayrıldığı,  söz konusu parsellerin bulunduğu alanın Belediyemiz gelişme sahası içinde olduğu, konut ve işyerine ihtiyaç duyulduğundan, ekte sunulan ve PİN: UİP-5352,27 NİP: 5353,26 nolu plan değişikliği ile  “ Konut ve Ticaret Alanı “ olarak Ayrık-5 kat,  17,50 metre maksimum yapı yüksekliği ile 5,50 metre galeri kat yüksekliği olmak üzere imar plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği üyeler Saim YILMAZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve Necati SÖNMEZ’in  red yönünde karşı oylarına karşılık, oturuma katılan diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları neticesi onanmasına oyçokluğu ile karar verildi.                                                                                                      

KARAR – 47-  Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün İlçemiz Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde yapacağı kamulaştırma planına esas imar planı tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR – 48-  İlçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 242 Adanın imar plan değişiklik talebi incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            Başkan Ayhan ERGÜN; arkadaşlar vaktin ilerlemesi nedeniyle yarın 04.05.2017 Perşembe günü saat 16.00’da toplanmak üzere bugünkü birleşimi kapatıyorum dedi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Süheyla ÖZCAN GÜVEN                                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Yedek Katip Üye

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.05.2017                

Karar No     

                                                              49                          

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:  2

OTURUM:1

DÖNEMİ:Mayıs  2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  Süheyla ÖZCAN GÜVEN- Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Aslan ÖZDEMİR -                                                                        Ayşe YAVUZ ÖZER -  Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:     Emin TAŞKIN -

         

 

KARAR-49-  PİN: UİP-5352,28 NİP-5353,27 nolu plan değişikliği ile  İlçemiz Yalı Mahallesinde Belediye Başkanlığımıza ait olan 38 ada 8, 9, 10 ve 11 nolu parselden 38 ada 8 ve 9 nolu parsellerin 38 ada 6 nolu parsel ile imar planına göre şuyulandırılması gerektiği, söz konusu parselin üzerinde Tapu Kütüğünde mahkeme şerhi olduğu için Belediye Başkanlığımız tarafından kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemediği; bundan dolayı 38 ada 6 nolu parselin yapılaşma alanından çıkarttırılarak otopark alanına bırakılmasına, Ayrıca Atatürk Caddesine Cepheli parsellerde yoldan çekmenin ticaret bölgesi olması nedeniyle 7 metre olarak bırakıldığı, Belediye Başkanlığımıza ait otopark yönetmeliği uygulandığından  ve söz konusu parsellerde otopark zorunluluğu getirildiği için 7 metrelik çekmenin 5 metreye düşürülerek mevcuttaki Ticaret+Konut Ayrık- 5 kat olarak imarının korunmasına ve buna göre ekte krokide sunulduğu üzere imar plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği üyeler Saim YILMAZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve Necati SÖNMEZ’in  red yönünde karşı oylarına karşılık, oturuma katılan diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları neticesi onanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

                           

KARAR -50-   Muzaffer TURAN ‘ın, İlçemiz Çayiçi Mahallesi 78 ada 27 nolu parsel için imar plan tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-51-  31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  “ ad ve numara verilme zorunluluğu “ başlıklı 11.maddesine istinaden ilçemizde ki Mahallelere sabit tanıtım numarası olarak;

Yalı Mahallesi                        : 1

                        Çayiçi Mahallesi                    : 2

                        Cevizli Mahallesi                   : 3

                        Denizciler Mahallesi              : 4

                        Beşiktaş Mahallesi                 : 5  şeklinde Tanıtım Numarası verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-52- Ayancık Belediye Meclisi İmar Komisyon üyesi Emin TAŞKIN’ın istifası sonucu boşalan bu üyelik için CHP gurubundan üye Süheyla ÖZCAN GÜVEN oybirliği ile seçildi.

 

KARAR-53- Ayancık Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Emin TAŞKIN’ın istifası sonucu boşalan bu üyelik için CHP gurubundan üye Saim YILMAZ oybirliği ile seçildi.

 

KARAR- 54-  Belediyemiz işçilerinin uzak mesafede çalışma durumlarında çalışma yerine getirilip-götürmede ve sosyal işlerde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T cetveli 5.sırasında ( 17 kişilik ) minibüsten 1 adet alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-55-  5393 sayılı Belediye kanununun 18/b ve 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği;  2016 yılı Kesin Hesabı oluşturan Cetvelleri plan bütçe komisyonunca incelenmesi neticesi 2016 yılı Ayancık Belediye Bütçe Kesin Hesabı Gelir   13.446.856,64 .-TL,    Gider  14.789.992,92.-TL olarak gerçekleştiği tespit edildiğinden 2016 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı üyeler  Saim YILMAZ- Necati SÖNMEZ  ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN’in red yönünde oy kullanmalarına karşılık diğer üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.                                                                                                                                

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Süheyla ÖZCAN GÜVEN                                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Yedek Katip Üye

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal