Kurumsal

2018 Haziran Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.06.2018                

Karar No

    55

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: HAZİRAN  2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler - -  Arif Adil AKIN   -  Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -   Ayşe YAVUZ ÖZER-  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM – Fatih ÖZTÜRK -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :   -

         

 

KARAR – 55-      Başkan Aslan ÖZDEMİR; Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’ün Ayancık Belediye Başkanlığından 26.04.2018 tarihinde istifa etmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.maddesi gereği yapılan seçimde Belediye Başkanı olarak Üye Aslan ÖZDEMİR  Ayancık Belediye Başkanı olarak seçmiştir.

Ayancık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 09.05.2018 tarih ve 158302 sayısı yazısı ile bildirildiği üzere Adalet ve Kalkınma Partisi gurubunda Belediye Meclis üyeliğinde boşalma olduğundan, aynı partiden yedek üye Fatih ÖZTÜRK Belediye Meclis üyesi olarak bildirilmiştir.

KARAR- 56 -   Zeki Gürleyen ‘in Belediye Meclis üyeliğinden ve devamında Sinop Sahil Belediyeler Birliğindeki üyeliğinde istifa etmesi nedeniyle yedek üye Erden EKİM, boşalan üyelik yerine gelmesi üzerine  yedek üyelik ise boşalmıştır. İşbu yedek üyeliğe Fatih ÖZTÜRK oybirliği ile seçilmiştir.

KARAR- 57 -    İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin % 50 sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden 7.817.500.-  (yedimilyonsekizyüzonyedibinbeşyüz) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gere. Ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize Kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanunun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR  ’ın  yetkilendirilmesine üyeler  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  ve Emin TAŞKIN ‘ın red yönünde oyuna karşılık diğer üyelerin tamamı kabul yönünde oy kullandıklarından oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KARAR-58 -  İlçemiz Çayiçi Mahallesi Kadastro parselleri içinde yer alan 167 ada 27 nolu parsel

Maliye Hazinesine ait olup; Zemin+ 2 kattan oluşan üstündeki yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı

tarafından yapılmıştır. Söz konusu yapının Zemin katı İlçe Halk Kütüphanesine tahsisli olup; I. Ve II. Normal

Katları atıl şekilde durmaktadır.

Belediye Başkanlığı olarak söz konusu yapının I. Ve II. Normal Katlarını gerek Belediye Başkanlığımızın gerçekleştireceği gerekse Halk Kütüphanesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak sosyal projelerde kullanılmak üzere geçici kullanımının sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin g bendi gereği Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR ‘e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Aslan ÖZDEMİR; arkadaşlar bugünkü birleşimi burada kapatıyorum takip eden toplantı yarın yani 05.06.2018 Salı günü saat 17.00’da yapılacaktır dedi ve sözlerini bitirdi.

 

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN                    Emin TAŞKIN  

Belediye Başkanı                  Katip Üye                              Katip Üye     

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.06.2018                

Karar No

    59

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: HAZİRAN  2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler - Ayşe YAVUZ ÖZER(yedek katip üye) - Süheyla ÖZCAN GÜVEN (yedek katip üye)

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -   -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM –  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :   - Arif Adil AKIN   - Emin TAŞKIN (mazeretli izinli) -   Fatih ÖZTÜRK

         

KARAR  - 59 -      Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi 256 ada 5 nolu parsel hakkında talep olunan   PİN-UİP:5352,43 ve UİP:5353,42  numaralı imar plan değişiklik teklifine esas İmar Komisyon Raporu da dikkate alınarak incelendiğinde, söz konusu parselin imar planında Y:30600-30750,  x:29750-29950 koordinatları arasında  30-L-III-A numaralı imar paftasında ve ağaçlandırılacak alan içinde yer aldığı, toplam yüzölçümünün 12441,48 m2 olduğu  görülmüştür.                        

            İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında söz konusu alanların Ö.A.2.1. olarak tespit edildiği bununda önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlara girdiği  ve ekli raporda sunulan öneri ve sonuçlara uyulması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu plan değişikliği yapılacak alanın yakın çevresinde konut gelişme alanları bulunduğu, talepte mevcut alanın  konut alanı olarak revize edilmesi istenmektedir.  Planlama alanı içerisinde konut alanları için 2 kat, TAKS:0,30  KAKS:0,60   kullanım kararları getirilecektir. Yapı yaklaşma mesafeleri hiçbir şekilde  yol cephelerinde 5 metre , yan cephelerden 3 metreden az olmayacaktır.. Yapılacak imar değişikliği alanı içerisinde 19 adet parsel üretilecek olup nüfus projeksiyonuda 152 kişi  olarak belirlenmiştir. Plan değişikliği ile 6755 m2 konut alanı, 1525 m2 park alanı ve 352 m2 ağaçlandırılacak alan oluşturulmuştur. İmar yollarına bırakılacak  toplam alan 3809 m2 ‘dir.

            Ekli dosyada sunulduğu üzere yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda, inşaat aşamasında parsele esas jeolojik-jeoteknik raporları yapılması kaydıyla  PİN-UİP:5352,43 ve UİP:5353,42  numaralı imar plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                               

Aslan ÖZDEMİR                                                                                                                                            Belediye ve Meclis Başkanı  

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-   Ayşe YAVUZ ÖZER  -  Hülya YAŞAR - Erden EKİM - İlyas ÖZDEMİR   -   Saim YILMAZ  -   Süheyla ÖZCAN GÜVEN- Necati SÖNMEZ.

KARAR-60-    PİN-UİP:5352,44 ve UİP:5353,43 numaralı uygulamalı imar planı değişikliği imar komisyon raporu ile birlikte incelendiğinde,  Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi 35 ada 9, 10, 11, 12, 13, 16, 38 ve 39 nolu parsellerin bulunduğu alan imar planında 30-L-IV-A paftası içinde , Y:29650-29750, X:29800-29900 koordinatları arasında kaldığı,  planlama alanının büyüklüğünün 3087 m2 olduğu, Ayrık 5 ve 4 kata konut alanı olarak ayrıldığı görülmüştür.

Planlama yapılacak alanın yakın çevresinin konut gelişim alanlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Planlama alanı içerisinde yer alan parsellerin mevcut alan büyüklükleri, cephe hatları ayrık nizam yapılaşmalarının oluşmasına imkan vermemektedir. Parseller konut yapı adasında yer almasına rağmen tek başlarına yapılaşma şartlarını sağlayamamıştır.                                

 İmar plan  değişikliği  yapılarak parseller yapılaşma şartlarına uygun hale getirilmiştir. İmar planı değişikliğinden sonra parseller tevhit-ifraz edilerek Blok-5 ve Blok-4 kat olarak düzenlenmesi ile yapı yapılacak hale gelecektir.                                         

Ayrıca  söz konusu imar değişikliğinin 35 adanın cephesi boyunca yapılmasını uygun görülerek ve bütünlük sağlanması amacıyla 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerinde imar değişikliği talebi içine katılarak Blok-5 olarak düzenlenmesine, sonuç olarak:

./..

Ekli dosyada sunulduğu üzere yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda, inşaat yapım aşamasında  parsele esas jeolojik-jeoteknik raporları yapılması kaydıyla  PİN-UİP:5352,44 ve UİP:5353,43  numaralı imar plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                   

Aslan ÖZDEMİR                                                                                                                                            Belediye ve Meclis Başkanı  

 

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-   Ayşe YAVUZ ÖZER  -  Hülya YAŞAR - Erden EKİM - İlyas ÖZDEMİR   -   Saim YILMAZ  -   Süheyla ÖZCAN GÜVEN- Necati SÖNMEZ.

KARAR-61-   Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunan İlçemiz Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Yenikonak mevkiinde ticari taksicilik yapmakta olan Hikmet AKIN ve 6 arkadaşının başvuruları üzerine Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2014/1746 Esas, 2015/2001 Karar sayılı dosyası hakkında, Danıştay 8. Dairesi’nce verilen bozma kararı nedeniyle ilgili kişilerin başvuruları tekrar incelendiğinde; başvuru sahibi 7 kişinin Yenikonak ve civarında ikamet ettikleri, ikamet edilen yer Belediyemiz ve İlçemiz mücavir alan dışı olduğundan görev yetki ve sorumluluğumuzu kapsamamakla beraber “ T.C. Ayancık Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esaslarına Dair Yönetmelik ” hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.      İlgili Şoförler Odası ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen trafik komisyon raporları incelendiğinde Belediye Meclis kararının aksi yönünde hiçbir hükmün bulunmadığı, 5393 sayıl Belediye Kanunun 15. Maddesinin ( p ) bendi gereği “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. ” Belediyenin açık görevleri arasında olduğu, talep sahiplerinin yürütmek istedikleri taşımacılık faaliyetinin (T) harf grubu araçlar ile yapılamayacağının, (M) harf grubu araçlara özgü bir noktadan bir noktaya toplu taşıma faaliyeti yapmak istedikleri, bunun ise meri mevzuat hükümlerince mümkün olamayacağı, geçmiş yıllarda alınan meclis kararını ortadan kaldıracak nüfus artışının olmadığı, mevcut taksiler ile halkın ihtiyaçlarının karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle İlçemiz Belediye ve mücavir alan dışında bulunan Yenikonak mevkiinde ticari taksicilik yaptıklarını ifade eden Hikmet AKIN ve 6 arkadaşının taksi durak yeri talepleri oybirliği ile Red edilmiştir.

Aslan ÖZDEMİR                 Ayşe YAVUZ ÖZER           Süheyla ÖZCAN GÜVEN   

Belediye Başkanı                  Yedek Katip Üye                  Yedek Katip Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.06.2018                

Karar No

    62

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: HAZİRAN  2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler - Ayşe YAVUZ ÖZER(yedek katip üye) - Süheyla ÖZCAN GÜVEN (yedek katip üye)

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -  - Arif Adil AKIN -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM –  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :     - Emin TAŞKIN (mazeretli izinli) -   Fatih ÖZTÜRK

         

 

KARAR- 62 -  Geleneksel hale gelmiş bulunan “Ayancık Kültür, Keten ve Ahşap Festivali” 2018 yılı Temmuz ayının 27-28 ve 29 yani Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde icra edilmesine,  etkinliklerin yeri konusunda Düzenleme Komitesinin yetkili kılınmasına, organizasyon ve faaliyetlerin icrası için Düzenleme Komitesi Kurulmasına, giderleri için Belediye Bütçesinden harcama yapılmasına, bu işlemler için   Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR ‘e  ve Belediye Encümenine yetki verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/a ve 60/ n maddeleri gereği, üyeler Süheyla ÖZCAN GÜVEN, Necati SÖNMEZ ve Saim YILMAZ ‘ın Red yönünde oylarına karşılık diğer üyelerin Kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oy çokluğu ile kabul edildi.

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN                    Süheyla ÖZCAN GÜVEN   

Belediye Başkanı                  Yedek Katip Üye                  Yedek Katip Üye     

Benzer Kurumsal