Kurumsal

2018 Mayıs Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.05.2018                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: MAYIS 2018 

Meclis 1. Başkan vekili : Necati ÖZÇELİK    

Katip Üyeler - Emin TAŞKIN -  Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:  Aslan ÖZDEMİR - Ayşe YAVUZ ÖZER- Hülya YAŞAR  -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -:  

         

 

KARAR-42-     Meclis 1.Başkan Vekili Necati ÖZÇELİK; değerli arkadaşlar tekliftede açıklandığı üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’ün istifa etmesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.maddesi b bendi 5.paragrafı gereği aynen şöyledir: “Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.”  denilmektedir. Buna göre;

 

İlk iki gizli oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamamış olup 3.tur gizli oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olarak 6 oy aranmış olup, Aslan ÖZDEMİR 7 oy olarak Ayancık Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Necati ÖZÇELİK                             Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                                      Meclis 1.Başkan Vekili                     Katip Üye                            Katip Üye

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.05.2018                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: MAYIS 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler -  Ayşe YAVUZ ÖZER -  Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -              İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :   Emin TAŞKIN

         

KARAR-43-  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'ün Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Millet Vekili Aday Adayı olabilmek için 26.04.2018 tarihinde Belediye başkanlığından istifa etmesi üzerine 03.05.2018 tarihli Belediye Meclis Birleşiminde Meclis Üyesi Aslan ÖZDEMİR yeni Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktadır, Üye Aslan ÖZDEMİR'in bu durumda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği sona erdiğinden, bahse konu komisyon üyeliği seçimi hakkında işbu teklif gündeme oybirliği ile alındı. AK Parti gurubundan Ayşe YAVUZ ÖZER Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile seçildi.

 

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN                    Ayşe YAVUZ ÖZER

Belediye Başkanı                  Katip Üye                              Yedek Katip Üye     

 

KARAR-44-  Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'ün Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Millet Vekili Aday Adayı olabilmek için 26.04.2018 tarihinde Belediye başkanlığından istifa etmesi üzerine 03.05.2018 tarihli Belediye Meclis Birleşiminde Meclis Üyesi Aslan ÖZDEMİR yeni Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktadır, Üye Aslan ÖZDEMİR'in bu durumda Trafik  Komisyonu Üyeliği sona erdiğinden, bahse konu komisyon üyeliği seçimi hakkında işbu teklif gündeme oybirliği ile alındı. AK Parti gurubundan Necati ÖZÇELİK  Trafik  Komisyonuna oybirliği ile seçildi.

 

KARAR- 45   - Ayancık Belediye Başkanlığı 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı meri mevzuat kapsamında incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

 

KARAR-46-    Meclis üyemiz Zeki GÜRLEYEN 26.4.2018 tarihli dilekçe ile Belediye meclis üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kan. 29.maddesi gereği Meclis bilgilendirilmiştir.

 

KARAR-47-  Ayancık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26.04.2018 tarih ve 127833 sayısı yazısı ile bildirildiği üzere Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden üye yerine Adalet ve Kalkınma Partisinden 2.sıra yedek üye Hülya YAŞAR Belediye Meclis üyesi olarak bildirilmiştir.

KARAR-48-   Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğinde istifa nedeniyle boşalma olması sebebiyle AK Parti gurubundan Hülya YAŞAR Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine oybirliği ile seçildi.

 

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN                    Ayşe YAVUZ ÖZER

Belediye Başkanı                  Katip Üye                              Yedek Katip Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08.05.2018                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3

OTURUM:1

DÖNEMİ: MAYIS  2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler -  -  Arif Adil AKIN - Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:  -:   Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -              İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

KARAR-49-  Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesi 256 ada 5 nolu parsel sahiplerinin İmar Plan Değişiklik taleplerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-50-  Ayancık ilçemiz  Çayiçi  Mahallesi 35 ada 9,10,11,12,13,16,38 ve 39 nolu parsel sahiplerinin İmar Plan Değişiklik taleplerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-51-  Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi 254 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerde PİN-NİP:5353,40 ve UİP:5352,41 numaralı imar plan değişikliği görüşmesi sonucunda;

Söz konusu plan değişikliği teklif edilen alanın yüzölçümünün 16544 m2 olduğu İmar planında Y:30500-30600, X:29800-30000 koordinatları arasında kaldığı ve imar planında Ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı tespit edilmiştir.  Planlama alanının yakın çevresi konut gelişme alanlarından oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda Belediye Başkanlığı tarafından yapılan jeolojik-jeoteknik etüd raporlarında belirtilen sonuç ve öneriler dikkate alınarak 254 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin konut alanları için 2 kat, TAKS: 0,30 KAKS:0,60 kullanım alanları  olarak yol cephelerinden 5 metre, yan cephelerden 3 metreden az olmamak kaydıyla 11509 m2 Konut alanı ve 2592 m2 park alanı olarak. ekli plan değişikliğinde görüldüğü üzere İmar plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                               

Aslan ÖZDEMİR                                                                                                                                            Belediye ve Meclis Başkanı  

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-  Arif Adil AKIN-  Ayşe YAVUZ ÖZER  -  Hülya YAŞAR - Erden EKİM

 

İlyas ÖZDEMİR   -   Emin TAŞKIN  -  Saim YILMAZ  -   Süheyla ÖZCAN GÜVEN- Necati SÖNMEZ

 

 

 

 

KARAR-52- Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün Sinop-Ayancık Devlet Yolu Km: (44+403.38 – 46+146.54) arası kamulaştırma planına esas imar plan tadilatına dair  söz konusu proje Belediye Başkanlığına ulaşmaması nedeniyle buna esas bir Rapor yani  herhangibir kanaat oluşmadığından bu teklifin Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünden Kamulaştırmaya esas plan değişiklik teklifi Belediyemize ulaştığında yeniden gündem maddesi yapılması oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-53-  İlçemiz Yenikonak mevkiinde ticari taksicilik yapmakta olan Hikmet AKIN ve 6 arkadaşının başvuruları üzerine Samsun 2.İdare Mahkemesinin 2014/1746 Esas, 2015/2001 karar sayılı dosyası hakkında Danıştay 8.Dairesi nce verilen bozma kararı nedeniyle ilgili kişilerin başvurularının tekrar incelenmek üzere Zabıta Amirliğince 29.3.2018 tarihinde Ayancık Şoförler ve Otomobilciler Odasına ve 02.4.2018 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılar yazılarak bilgi ve belge talebinde bulunulmuş olup, komisyonumuzun toplandığı gün olan 09.04.2018 tarihinde cevabi yazıların gelmediği anlaşılmıştır. Bu sebeple konunun incelenerek rapor oluşturulabilmesi teklifin yeniden Trafik Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 54-   2017 yılı için belirlenen Ayancık Belediye Başkanlığı  Bütçesinin 21.500.000,00.TL olduğu Gider olarak 16.326.642,76.TL ve Gelir 16.546.500,58.TL olduğu,

  • Personel Giderleri--------------------------------------------------:  5.160.928,74.TL
  • Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Ödemeleri----------:     948.991,96.TL
  • Mal ve Hizmet Alımları-------------------------------------------:  9.585.865,11.TL
  • Cari Transferler ----------------------------------------------------:     108.000,43.TL
  • Sermaye Giderleri--------------------------------------------------:    522.856,52.TL
  •  

Bunlar hesaplandığında 2017 yılı Bütçe gerçekleşme oranının % 75,9 olduğu anlaşılmıştır.                                 5393 sayılı Belediye kanununun 18/b ve 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği;  2017 yılı Kesin Hesabı oluşturan Cetvelleri plan bütçe komisyonunca incelenmesi neticesi üyeler Saim YILMAZ- Necati SÖNMEZ, Emin TAŞKIN  ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN’in red yönünde oy kullanmalarına karşılık diğer üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.  

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN                    Emin TAŞKIN  

Belediye Başkanı                  Katip Üye                              Katip Üye     

 

 

 

Benzer Kurumsal