Kurumsal

2018 NİSAN MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.04.2018            

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: NİSAN 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler - Emin TAŞKIN -  Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:   Necati ÖZÇELİK -Aslan ÖZDEMİR - Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -:  

         

 

Gündem Dışı Teklif:

KARAR-21- İlçemiz Yalı Mahallesi Cemil YILDIZ caddesi üzerinde bulunan ve Tapu Kütüğünde Çayiçi mahallesi sınırları içeresinde kalan 167 ada 20 ve 21 nolu parseller İmar Planında Açık ve Kapalı Pazar Yeri olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda imar plan değişiklik talebinin görüşülmesine esas olmak üzere gündemin gündeme alınmasına ve incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-22- Ayancık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 03.04.2018 tarih ve 191 sayılı yazılı talebi ile, İlçemiz Yalı Mahallesinde bulunan 30 ada 1 nolu parsel ‘de bulunan 1003 m2 yüzölçümlü arsa ile İlçemiz Yalı Mahallesi 32 ada 3 nolu parselde bulunan Maliye Hazinesine ait 1097 m2 yüzölçümlü arsaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçemizde yapılması planlanan Halk Eğitim Merkezi Binası ve yeni okul binaları için Belediyemiz adına kayıtlı 167 ada 20 nolu parselde bulunan toplam 5237,84 m2 yüzölçümlü arsa ile Trampa yapılabilmesi hakkında gündem dışı teklifin gündemin 15.nci maddesinden sonra (b) bendi olarak gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-23-  İlçemiz Cevizli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 254 ada 10, 11 ve 12 nolu parsel sahiplerinin imar plan tadilat talep dilekçeleri ekte olup,  İmar plan tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR-24- İlçemiz Çayiçi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 167 ada 25 nolu parselin imar plan değişiklik teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR-25- İlçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde 242 adadaki parsellerin İmar plan değişiklik teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR-26- Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve E.80525 sayılı Sinop-Ayancık Devlet Yolu Ayancık İlçesi Denizciler Mahallesi ve Cevizli Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak Kamulaştırma planına esas İmar Plan Tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR-27- İlçemiz Çayiçi Mahallesi sınırları içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne ait  167 ada 16 nolu parselin imar plan değişiklik teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR-28- 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi gereğince İlçemiz  Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi    ( eski sanayi) 38 ada 8-9-10-11 nolu parsellerde bulunan taşınmazların 6 yıl kira süreli olmak kaydıyla,  otopark ve yıkama yağlama  ünitesi olarak  2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği kira ihalesine çıkartılmak üzere,  otopark ücretinin kiracı tarafından serbest olarak belirlenmesine ve  Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.                                                 

KARAR-29-   Belediye Meclisinin 01.10.2012 tarih ve 91 sayılı kararına konu ilçemiz Yenikonak mevkiinde ticari taksicilik yapan Hikmet AKIN ve 6 arkadaşının başvuruları üzerine Samsun 2. İdare Mahkemesinin kararı temyiz edilmiş olup, Danıştay 8. Dairesinin E.2016/5676 K.2017/7757 nolu kararı ile İdare Mahkeme kararı bozulmuştur.  Buna göre Belediyemize yapmış oldukları başvurunun yeniden görüşülmesine ilişkin teklifin incelenmek üzere Trafik Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

            Arkadaşlar vaktin ilerlemesi nedeniyle yarın 04.04.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da toplanmak üzere birleşimi burada kapatıyorum dedi.

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.04.2018            

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: NİSAN 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler - Emin TAŞKIN -  Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:   Necati ÖZÇELİK -  Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -:   Aslan ÖZDEMİR- Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

KARAR-30-  -    Ayancık ilçemiz Çayiçi Mahallesi 167 ada 25 nolu parselde PİN-NİP:5353,35 ve UİP:5352,36 numaralı imar plan değişik talebi İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşerek;

Söz konusu parselin bulunduğu alanın imar değişikliği yapılmadan önce Ana Okulu olarak ayrıldığı, söz konusu parsel üzerinde bulunan okulda okul öncesi eğitimin sunulduğu yapının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı ve okula İlçe halkı tarafından yoğun şekilde talep olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu alanın imar planında Üniversite alanı olarak ayrılması ve yerin hazineye ait olması nedeniyle Sinop Rektörlüğü’ne arsa ve üzerindeki yapıyla beraber tahsisi yapılmıştır. 167 ada 25 nolu parselin arsa ve üzerindeki muhdesatı ile tahsisi yapıldığı için kullanım hakkı ve idaresi Sinop Rektörlüğü’ne geçmiştir.

            İdari sorunların oluşmasını önlemek ve ilçemizde Anaokulu yapılabilecek yeni alanın oluşturulamaması göz önünde bulundurularak 167 ada 25 nolu parselin Üniversite alanından çıkartılarak ekli imar plan değişikliği taslağında görüldüğü üzere Emsal:1 Y ençok:2 kat olacak şekilde Anaokulu olacak şekilde imar değişikliği yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                   

 

KARAR-31-      Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 242 ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parselleri PİN-NİP:5353,37 ve UİP:5352,38 numaralı imar plan değişikliği ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Söz konusu parsellerin imar planında Y:29750-29950, X:28650-28950 koordinatları arasında kaldığı tüm cephelerden 5 metre çekmesi olduğu Emsal:2.00, TAKS: 0,40, Y ençok:5 kat olarak planlandığı adanın etrafında 10 metre ve 12 metrelik yolların olduğu görülmüştür.

Söz konusu adanın bulunduğu alanlarda yerleşimler 3 ve 4 kat olarak planlanmıştır. 242 adanın doğusunda bulunan ve 12 metre olarak planlanan yolun söz konusu alanlarda fiiliyatta mezarlık alanlarının bulunması ve kadastroda mezarlık olarak tescil edilmesi, yeni definlerin olmasından dolayı nakil işlemleri yapılamamaktadır. 242 ada da bulunan 12 metrelik yolun imar paftasında belirtildiği şekilde düzenlenmesiyle mezarlık alanı korunacaktır. 03.07.2017 tarihinde yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 12 metrelik yola cepheli parsellerde kat adetinin 4 olarak planlanması ve 10 metrelik imar yoluna cepheli parsellerde 3 kat olarak kat yüksekliğinin planlaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu alanda yapılaşmaların 5 kat olarak düzenlemesi nüfus yoğunluğunu artıracağından altyapı tesislerinin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.       Gerek imar planında ayrılmış alan yol genişlikleri ile kat yüksekliklerinin uyuşmaması gerekse nüfus yoğunluğunun altyapı tesislerine vereceği zararlar ve sosyal donatılar göz önünde bulundurularak Şehircilik ilkelerine uygun olarak imarın ayrık 3 kat TAKS:0,30 KAKS:0,90 olacak şekilde imar değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????

                                                                      

KARAR-32-   Ayancık ilçemiz Çayiçi Mahallesi Orman Genel Müdürlüğüne ait 167 ada 16 nolu parselde PİN-NİP:5353,38 ve UİP:5352,39 numaralı imar plan değişikliği üzerinde yapılan müzakereler sonucunda;

İlçemiz Şehir merkezi Yalı Mahallesi olması nedeniyle tüm kamu kurumları, okullar, Pazar yeri ve bankalar Yalı Mahallesinde toplanmıştır. Yalı Mahallesinde İmar Planları Bitişik Nizam olarak planlanmış ve arka bahçeleri otopark alanı olarak kullanılamamaktadır. İlçe nüfusumuzun yaz aylarında artması nedeniyle; şehir merkezinde otopark alanları yetersiz kalması nedeniyle yeni otopark alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İlçemiz Yalı Mahallesine girişi sağlayan iki köprünün arasında imar planında otopark alanını planladığında şehir merkezlerine giriş önleneceğinden trafikte yoğunluğun azalacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve Otopark Yönetmeliğine göre zorunlu otopark alanı oluşturulmayan parselde belediyelerin otopark alanı göstermesi gerektiği göz önünde bulundurularak ilçemiz Çayiçi Mahallesi kadastrosunda yer alan 167 ada 16 nolu parsel üzerinde ekli planda gösterilen Y:30150-30250, X:30600-30700 koordinatları arasında yaklaşık olarak 2800 m2’lik kısmın Genel Otopark alanı olarak plan değişikliği yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                  

 

KARAR-33-   Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi 167 ada 20-21-22 nolu parseller üzerinde PİN-NİP:5353,39 ve UİP:5352,40 numaralı imar plan değişikliğini üzerinde yapılan görüşmeler sonucu;  İlçemiz Çayiçi Mahallesi 167 ada 22 nolu parselde imar planında Ayancık Teknoloji Endüstri Meslek Lisesi olarak ayrılmış olup; parselin güney kısmında yaklaşık 1500 m2 alan boşluğun Belediye Başkanlığımıza ait olan 167 ada 21 nolu 5343,81 m2 ve hazineye ait 167 ada 20 nolu 873,34 m2’lik alanların tamamı Eğitim Tesisleri alanı olarak planlanarak; tüm cephelerden 5 metre çekilerek Emsal;2,00, Y en çok: 5 kat olarak planlanmasına, Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesi durumunda 1 den fazla eğitim tesisi yapılacak şekilde plan değişikliği yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                               

KARAR-34-     PİN-NİP:5353,33 ve UİP:5352,34 numaralı Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi   92 ada 59 nolu parselin imar plan değişikliği talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte değerlendirildiğinde;

İlçemiz Yalı Mahallesi 92 ada 59 nolu parselin İmar Planında  “Ayrık 3 kat ve Konut alanı” olarak ayrıldığı, Tapu alanının 1075 m2 ve 837 m2’sinin Konut alanına ayrıldığını plan çalışmaları neticesinde tespit edilmiştir.

İlçemiz nüfusunun yaklaşık 13 bin olduğu, yaz aylarında gerek gurbetçi gerekse turizm amaçlı gelen vatandaşlarla nüfusumuzun 25-30 bine ulaştığı bu nüfusa hitab edecek turizm, otel ve pansiyon gibi tesislerin yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır. İlçemiz Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi ve Gazhane Caddesi üzerinde yapılaşmaların tamamlanması, denize kıyısı olan alanlarda tescilli yapıların ve koruma alanlarının olması nedeniyle bu alanlarda turizm tesis alanları oluşturulamamaktadır.

Söz konusu plan değişikliği yapılacak alanın konut alanlarından uzak olması, görüş alanının açık olması, ilerde Batı Karadeniz Otoyolunun tamamlanması ile ilçemize ziyarete gelebilecek turizm şirketleri ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçemizde rezerv Turizm Tesis alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda söz konusu parselin gerek konumu gerekse konut alanlarından uzak bağımsız bir parsel olması nedeniyle; Y En çok 10,50 metre, tüm cephelerinden 5 metre Emsal: 1,20 olacak şekilde  Ekli plan tadilinde görüldüğü üzere Turizm Tesis Alanı olarak İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;?        Süheyla ÖZCAN GÜVEN,  Emin TAŞKIN ve Saim YILMAZ ‘ın Red yönünde oy kullanmaları üzerine  diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

                                  

 

KARAR-35-      PİN-NİP:5353,34 ve UİP:5352,35 numaralı imar plan değişiklik tasarısı ve imar komisyon raporu birlikte değerlendirildiğinde; Söz konusu plan tadilatı yapılacak alanın 1390 nolu parsel üzerinde kaldığı, parselin bir kısmının otopark bir kısmının park alanı olarak ayrıldığı görülmüştür.

Söz konusu parselin batısında Ayancık-Türkeli Karayolu doğusunda da Belediyeye ait imar yolu bulunmasından dolayı park alanı oluşturulamamaktadır. Ayancık ilçemiz Cevizli Mahallesinde yeni inşaatların yapılmasıyla nüfus artışı olmakta mevcutta da 2 adet ibadet alanı bulunmaktadır. Mevcut ibadet alanlarının ilerde ihtiyacı karşılayamayacağı göz önünde bulundurularak, Otoyol kenarında kalması nedeniyle seyahat eden vatandaşlarımızda göz önüne alındığında, İlçe Müftülüğü ve Cevizli Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda Cevizli Mahallesi 1390 nolu parsel üzerine yollardan 5 metre yan bahçelerden 3 metre çekerek yüksekliği serbest olacak şekilde yaklaşık 9,5 X 7,5 metre oturumu olacak şekilde ekli plan tadilinde görüldüğü üzere mescit alanı, geri kalan kısımlarında otopark alanı olarak düzenlenmesine,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;?Süheyla ÖZCAN GÜVEN, Emin TAŞKIN ve Saim YILMAZ ‘ın Red yönünde oy kullanmaları üzerine diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

                                  

 Ayhan ERGÜN                                                                                                                                              Belediye ve Meclis Başkanı  

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-  Arif Adil AKIN-   ZEKİ GÜRLEYEN- Ayşe YAVUZ ÖZER  - Erden EKİM  - İlyas ÖZDEMİR   -   Emin TAŞKIN  -  Saim YILMAZ  -   Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

09.04.2018                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3 

OTURUM:1

DÖNEMİ: NİSAN 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler - Emin TAŞKIN -  Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:   Necati ÖZÇELİK -  Aslan ÖZDEMİR- Ayşe YAVUZ ÖZER- Zeki GÜRLEYEN -   Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN -  Necati SÖNMEZ

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -: İlyas ÖZDEMİR -  Erden EKİM   

         

KARAR-36-   Belediye Başkanı Ayhan Ergün ‘ün meclise sunmuş olduğu 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasını kapsayan Ayancık Belediye Başkanlığı  “2017 yılı Faaliyet Raporu” üye Emin TAŞKIN- Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ  ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN ‘in red oyuna karşılık diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

            Meclis 1.Başkan vekili Necati ÖZÇELİK daha sonra Meclis Başkanlığını Ayhan ERGÜN’e bıraktı.

 

KARAR-37- 5393 Sayılı 25.Maddesi gereği meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonumuz Belediyemize ait 2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini incelemek üzere Belediyemiz Meclis Salonunda 07.02.2018 Tarihinde toplanarak aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

            07.02.2018  Tarihindeki ilk toplantımızda Komisyon Başkanı Zeki GÜRLEYEN, Komisyon Başkan Vekilliğine Necati SÖNMEZ, üye  Erdem EKİM olarak görev dağılımı yapılmıştır.

Çalışmaya başlayan komisyonumuz Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm evraklar elden geçirilmiş, evrakların düzgün bir şekilde dosyalanarak eksiksiz muhafaza edildiği 5096 adet yevmiyeli işlem yapıldığı görülmüştür.

            Belediyemize ait tahsilat denetimine ilişkin; kadrolu 2 adet tahsildar ile işlemlerin yürütüldüğü, tahsilat makbuzlarının anında kesildiği, hesapların günlük olarak tutulduğu, tahsil edilen paraların günlük olarak bankalardaki ilgili hesaplara yatırıldığı ve dekontlarının muhafaza edildiği, bu işlemlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce günlük kontrollerinin yapılarak hesapların tutturulduğu görülmüştür.

            Belediyemizin 2017 yılı toplam gelirinin 16.546.500,58 TL ,toplam giderinin 16.326.642,76 TL olduğu kayıtlardan anlaşılmıştır.

            31.12.2017 Tarihi itibariyle Belediyemizin toplam borcunun Ana para olarak; 16.867.362,46 TL olduğu, faiz+anapara  ile birlikte; 31.922.249,09 TL olduğu tespit edilmiştir.

            Yine yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Belediyemizin 50.394.075,49 TL lik mal varlığı ve 1.309.537,15 TL alacağı olduğu tespit edilmiş bu alacaklar Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsil edilmeye çalışılmaktadır.                                                                                 

            Belediyemize ait iş kollarında 28 adet memur,41 adet işçi,5 adet sözleşmeli personel çalıştırıldığı fakat bu sayının yetersiz olması sebebiyle bazı iş kollarında taşeron işçi çalıştırılarak eksikliğin giderilmeye çalışıldığı görülmüştür. Çalışmakta olan taşeron işçi sayısının 96 kişi oluğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

Belediyemiz çalışanlarına maaş borcu olmadığı ve aylık düzenli ödemelerin yapıldığı, emekli olan personellere ikramiyelerinin ödendiği,2017 yılı sonu itibariyle ikramiye borcu bulunmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

            Muhasebe kayıtlarına baktığımızda 2017 yılında toplam 572.432,08 TL tutarında akaryakıt alımı yapıldığı, 24.118,00 TL tutarında araç kiralama, 57.796,40  TL tutarında iş makinası kiralama işi yaptırıldığı tespit edilmiştir.2017 yılı içerisinde  199.959,04 TL tutarında araçlar için bakım, onarım bedeli ödendiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Akaryakıt, araç kiralama işlerini daha az seviyelere indirilmesi, her araca bir şoför görevlendirilmesi yapılarak zimmetlenmesi ve araçların daha dikkatli kullanılarak taşıt bakım onarım giderlerinin daha az seviyelere indirilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan mezbahada 2017 yılı içerisinde 565 adet büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı ve buradan 53.110,00 TL tahsilat yapıldığı anlaşılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren kasap dükkanlarının birçoğunun kesimleri ilçemiz dışında yapmaktadır. Mezbahanın daha aktif ve gelir getirici tedbirler alınması tarafımızca uygun görülmüştür.

            Sonuç olarak; Belediyemiz bünyesinde 170 personel çalıştığı ve öncelikle çalışanların maaşlarını aksatmadan ödeme yapıldığı, Belediye Başkanının, Belediye Başkan Yardımcısının, Meclis Üyelerinin, Birim Amirlerinin ve personellerin ilçemize hizmet getirme noktasında uyum içerisinde çalıştığı, ilçemizi daha iyi yerlere getirmek için özverili bir çalışma yaptığı gözlemlenmiştir.

            Belediyemizin taşınır ve taşınmazlarının, borçları karşılayacak düzeyde olmasına rağmen Belediyemizin alacak ve borçlarının en az seviyeye indirilinceye kadar gerekli çalışmaların yapılması, İlçemizin  tanıtım ve kalkınması için yapılacak olan projelere daha fazla kaynak oluşturulması uygun görülmüştür.

            Rapordanda anlaşıldığı üzere şuç teşkil edecek bir konu rapor edilmemiştir.

 

KARAR- 38 -     5393 sayılı Belediye  Kan. 33.maddesi gereği gizli oyla yapılan seçim sonucuna göre Ayancık Belediye Meclisi 2 adet  Encümen  üyeliklerine;

 

İlyas ÖZDEMİR                      : 6 oy,

Erden EKİM                           : 6 oy alarak seçilmişlerdir.

 

KARAR- 39 -     Belediye meclisi 3 kişilik İmar Komisyonu üyeliğine görev süresi 1 yıl olarak  Necati ÖZÇELİK,  Ayşe YAVUZ ÖZER ve Süheyla ÖZCAN GÜVEN  oybirliği ile seçildi.

 

KARAR- 40 -     Belediye Meclisi 3 kişilik Plan ve Bütçe  Komisyon üyeliğine görev süresi 1 yıl olarak  Zeki GÜRLEYEN, Aslan ÖZDEMİR  ve Necati SÖNMEZ   oybirliği ile seçildi.

 

KARAR-41-   Ayancık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün  03.04.2018  tarih ve 191 sayılı yazısı ile talep olunan İlçemiz Yalı Mahallesinde bulunan 30 ada 1 nolu parsel 1003 m2 yüzölçümlü arsa ile İlçemiz Yalı Mahallesi 32 ada 3 nolu parselde bulunan Maliye Hazinesine ait 1097 m2 yüzölçümlü arsaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçemizde yapılması planlanan Halk Eğitim Merkezi Binası ve yeni okul binaları yapımı için ilçemizde kamunun ortak menfaatine olacak bu hizmetler için Belediyemiz adına kayıtlı 167 ada 20 nolu parsel toplam 5237,84 m2 yüzölçümlü arsa ile 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi gereği Trampa yapılmasına, bunun için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN       Emin TAŞKIN                                                               

Belediye ve Meclis Başkanı               Katip Üye                 Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal