Kurumsal

2018 ŞUBAT MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.02.2018                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Şubat 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler - Emin TAŞKIN -  Ayşe YAVUZ ÖZER(yedek)

OTURUMA KATILANLAR:   -  Necati ÖZÇELİK -  - Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -:   Arif Adil AKIN- Aslan ÖZDEMİR

         

 

KARAR-12-  696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000,00.-TL sermayeli Ayancık Belediyesi Personel Çalıştırma Hizmetleri Limited Şirketi’ ne belediyemizin  % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, bu işlemler için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ve Belediye Encümenine yetki verilmesine meclisimizin 02.02.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR-13-   Belediyemiz Ücretler Tarifesi Meclisimizce 07.12.2017 tarih ve 85 yine 05.01.2018 tarih ve 8 sayılı kararları ile kabul edilerek 2018 yılında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ücretler Tarifesindeki bazı ücretlerin yüksekliği nedeniyle çeşitli kesimlerden ayrıca, Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde tarihinde yürürlüğe giren  “ Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “ ‘un 86.maddesi gereği Su Ücretlerine ilişkin olarak yeniden gözden geçirilme talepleri bulunduğundan teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

KARAR- 14 -   7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kan. K cetvelinin “ fazla çalışma ücreti” başlıklı kısımda belirlenen ücretler dikkate alındığında; Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği birimlerinde çalışanlara  01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Zabıta ve İtfaiye Amirine (amirliğe vekalet edilmesi halinde bu ücret ödenir)280,00-TL

Zabıta memuru, itfaiye erleri ile diğer ünvanlarda çalışanlara 270,00-TL, maktun aylık brüt fazla çalışma ücreti ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

           

 

KARAR-15-    PİN:UİP- 5352,33 NİP:5353,32 numaralı İmar Plan Değişikliğine konu Ayancık İlçemiz  Çayiçi Mahallesi 70 ada 30 nolu parselin Y:29800-29900, X:30100-30200 koordinatları arasında  30L-I-C paftası içerisinde kaldığı, yüzölçümü 446,00 m2 olup ve İmar Planında Ayrık 3 kata tahsislidir.  İmar Planı değişikliği talep edilen alanın etrafında Park ve meskun konut alanı ile İlköğretim Tesis Alanı bulunmaktadır. Ekli plan değişikliğinde görüldüğü gibi parsel 6 metrelik yoldan cephe almaktadır. 6 metrelik yolun kuzey istikametinden gelen merdivenli yol ile kesiştiği alanda yaklaşık 12-13 metrelik İmar Planında

yol boşluğu bırakılmıştır. Buna mukabil Yol cephelerinden komşu parsellerden çekme yapıldığında yeterli inşaat alanı oluşmamaktadır. İmar Planında oluşturulan yol boşluğu yaya trafiği ulaşımında kullanılıp; taşıt trafiği ulaşımına elverişli bir alanda yer almamaktadır. Plan tadilinin tamamı 30 nolu parsel sınırları içinde kalmakta, parselin atıl durumdan kurtarılarak inşaat yapılabilir müstakil bir parsele dönüşmesi için 6 metrelik yolun ekli planda gösterildiği gibi plan değişikliği yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                            

 

 

KARAR-16-   Ayancık İlçemiz Cevizli, Yalı, Çayiçi, Beşiktaş ve Denizciler Mahallelerinde yapılaşmanın büyük bir kısmı tamamlanmış olan yolların ve kaldırımların düzenlenebilmesi için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden ekli keşif özetinde gösterildiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. madde ( d ) bendi ve 68. Madde ( b )  bendine istinaden     1.708.506,39.-TL katma değer vergisi hariç uzun vadeli kredi kullanılmak üzere talepte bulunulmasına, bunun için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesi üyeler Emin TAŞKIN, Süheyla ÖZCAN GÜVEN, Saim YILMAZ ve Necati SÖNMEZ ‘in red yönünde oylarına karşılık diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu  kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Ayşe YAVUZ ÖZER          Emin TAŞKIN                      

Belediye ve Meclis Başkanı           Yedek Katip Üye                Katip Üye

 

 

 

 

Benzer Kurumsal