Kurumsal

2019 Ocak Ayı Meclis Kararı

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.01.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM: 1

DÖNEMİ: Ocak 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK– İlyas ÖZDEMİR - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -   Erden EKİM - Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ .

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN.(izinli) Ayşe YAVUZ ÖZER(izinli)

         

 

KARAR- 01 -   İlçemiz Kapalı Pazar yerinde tuhafiye işleriyle iştigal eden esnafların işgaliye bedellerinin yüksekliği nedeniyle yeniden belirlenmesi talebine ilişkin Başkanlık Makamınca 02.01.2019 tarihinde havale olunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 25 sayılı yazısı ve ekli Pazar esnafının dilekçesi gündemin 8.maddesinden sonra (a) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

KARAR- 02 -    Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesinin Engelli ve Yaşlılar Sosyal Tesislerinde Su ücretlerinde bedel alınmaması hakkında ki talep gündemin 8.maddesinden sonra (b) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

KARAR  - 03 -    5393 sayılı yasanın 25.maddesi gereği Ayancık Belediyesi  2018 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oylama ile yapılan  3 kişilik“ Denetim Kurulu üyeliği“ ne;

  1. Arif Adil AKIN 10oy,(AKP)

          2.   Ilyas ÖZDEMİR                         10  oy   (AKP)

          3.   Süheyla ÖZCAN GÜVEN         10  oy   (CHP)  alarak seçilmişlerdir.

     

KARAR - 04 –  6245 sayılı yasanın 8.maddesi gereği Ayancık Belediyemizde;  üzerinde resmi görevi bulunmayanlara yevmiye ve yol masrafları olarak; 2019 yılı bütçe kararnamesinin H cetveli (b) bendinde en çok 4.derecedeki devlet memuru için ödenecek rakamın verilmesi oybirliği ile kabul edildi..

KARAR – 05 -  5393 sayılı yasanın 32. Maddesi gereği 2019 yılında Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan ödeneğin 1/3 ‘ü kadar bürüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR - 06 –   2019 yılı için Ayancık ilçemizde 6301 sayılı yasanın 1.maddesinde anılan işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere kamu işyerlerindeki uygulamaya benzer şekilde saat 12:00 ile 13:00 arası 1 saat öğle dinlenmesi olarak uygulanması  oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

KARAR- 07 -   Belediyemizde öteden beri çalışmakta olup, 5393 sayılı yasanın 49.maddesi gereği  3. ve 4 . fıkraları gereği aşağıda ünvanları yazılı sözleşmeli personeller 2019 mali  yılında da çalıştırılacağından,  aşağıda ünvanları ve karşılarında aylık net ücretleri yazılı tam zamanlı ve kısmı zamanlı sözleşmeli personele 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin  aylık net olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Ünvanı / Tam zamanlı

Adeti

Net Ücreti TL.

Ek Ödeme Oranı

Ziraat  Mühendisi

1

2.612,00.-TL.

% 130

Su Ürünleri Mühendisi

1

2.612,00.-TL

% 130

İnşaat Teknikeri

1

2.612,00.-TL

% 90

Harita Kadastro Teknikeri

  1

2.612,00.-TL

   %90

Endüstriyel Elektronik Teknikeri

  1

        2.612,00.-TL

 % 85

Ünvanı / Kısmi Zamanlı

 

 

 

Serbest Avukat

  1

2.000,00.-TL

   -

 

KARAR- 08-  Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 34 ada 4 nolu parsele ait PİN-NİP:5353,45 ve UİP:5352,46 numaralı plan değişikliği talebi komisyon raporu ile birlikte değerlendirildiğinde; Belediye Başkanlığı olarak ilçemize ait belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1990 yılına ait imar planlarının revize edilmesi ile ilgili İLBANK A.Ş. ‘ye müracaat edilmiştir. İLBANK A.Ş. tarafından revize imar planlarının ihalesi yapılmış olup; kurum görüşleri ve arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Bu talebe ilişkin imar değişikliği için imar planı revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi yerinde olacağından münferit bahse konu işbu imar plan değişikliği,  üyeler  Arif Adil AKIN, İlyas ÖZDEMİR,  Hülya YAŞAR, Fatih ÖZTÜRK, Erden EKİM  ve Başkan Aslan ÖZDEMİR ‘in Red yönünde oy kullanmaları, diğer üyeler  Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve  Necati SÖNMEZ’in kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oy çokluğu ile işbu imar plan değişiklik talebi red edildi.  .

KARAR - 9 -   Ayancık İlçemiz Cevizli Mahallesi 256 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan imar yolunun mevcuttaki yolla çakışmadığından deplasesi için gerekli olan tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

            Başkan Aslan ÖZDEMİR; arkadaşlar bugünkü birleşimi yarın 04.01.2019 Cuma günü saat 16.00’da toplanmak üzere kapatıyorum dedi.

           

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN        Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

Belediye Başkanı                  Katip Üye                  Yedek Katip Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM: 1

DÖNEMİ: Ocak 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK – İlyas ÖZDEMİR - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  Erden EKİM - Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ.

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN.(izinli) - Ayşe YAVUZ ÖZER (izinli)

         

 

KARAR- 10-    İlçemiz Cevizli Mahallesi 256 ada 5 nolu parselin imar imar planı değişik talebi Belediye Meclisimizin  05.06.2018 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır. Ancak; 256 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan imar yolunun mevcuttaki yolla çakışmadığından deplasesi için imar plan tadili gerekmektedir.

Y:30600-30750, X:29750-29950 koordinatları arasındaki yolun deplasesi ile PİN-NİP:5353,46 ve UİP:5352,47 numaralı plan değişik talebi incelendiğinde;

Söz konusu plan değişikliği yapılacak alan 30L-III-a numaralı imar paftasında ve Y:30600-30750, X:29750-29950 koordinatları arasında yer almaktadır. Yürürlükteki plana göre plan değişikliği yapılacak alanlarda konut, park ve ağaçlandırılacak alanlar bulunmaktadır.                                    

Planlanan alan içerisinde Kadastro harici yol bulunmakta ve ulaşım bu yoldan sağlanmaktadır. İmar planında ki yola göre parselasyon yapıldığında parseller halihazırda bulunan yola düşmektedir. Mevcuttaki yolun batı yönüne doğru deplasesi arazi şartlarında mümkün bulunmamaktadır.

Mevcuttaki yapı adalarının tesis edilebilmesi amacıyla yolun belli kesimlerinde imar planındaki yol ekseninin deplase edilerek mevcuttaki yola göre düzenlenmiştir. Ekli imar plan tadilinde de gösterildiği üzere, Yapı adalarının tesis edilebilmesi amacıyla yolun belli kesimlerinde yol ekseninin deplase edilerek imar parselinin dışına taşınması amaçlı plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                      

Aslan ÖZDEMİR                                                                                                                                             Belediye ve Meclis Başkanı  

 

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-  Arif ADİL AKIN -  Hülya YAŞAR - Erden EKİM – İlyas ÖZDEMİR –

 Fatih ÖZTÜRK -  Saim YILMAZ  -   Süheyla ÖZCAN GÜVEN- Necati SÖNMEZ.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2019                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM: 1

DÖNEMİ: Ocak 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :  Arif Adil AKIN  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILANLAR: Necati ÖZÇELİK – İlyas ÖZDEMİR - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  Erden EKİM - Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ .

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Emin TAŞKIN.(izinli) - Ayşe YAVUZ ÖZER (izinli)

         

 

KARAR -11-    İlçemiz Kapalı Pazar yerinde tuhafiye işleriyle iştigal eden esnafların işgaliye bedellerinin yüksekliği Belediyemize yapmış oldukları 31.12.2018 tarihli yazılı müracaatları üzerine durum değerlendirildiğinde civar ilçeler ve İl merkezindeki kapalı ve açık Pazar yerlerinde 1 m2 ücret dikkate alındığında Belediyemize ait kapalı Pazar yerinde tezgah açan esnaflarımızdan 2019 yılı Ücretler tarifesi 25.maddede yer alan 6,00 TL ‘nin iptali ile bunun yerine  5,00.TL ücret alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -12-  İlçemiz yalı mahallesi 21 ada 12 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçmiş bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi tarafından işletilecek Engelli ve Yaşlılar Sosyal Tesislerinde pozitif ayrımcılık gözetilerek  Su ücret bedelinin 15 tona kadar ücretsiz olmasına, 15 tondan sonra ki su harcantı su bedelinin ise Ücretler Tarifesinde 42.maddenin (A) bendi içinde yer alan “ Belediyeden aceze maaşı alanlar encümence yoksulluğuna karar verilenlerden  “ alınan su ücret bedelinin alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN        Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

Belediye Başkanı                  Katip Üye                  Yedek Katip Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal