Kurumsal

ARALIK AYI MECLİS KARARI 2016

ARALIK AYI MECLİS KARARI 2016

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.12.2016                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Aralık 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

KARAR-101-   Zabıta Amirliğinin  30.11.2016 tarih ve 2580 sayılı gündem dışı teklifi ile : ” İlçemizde Yeni Hastanenin ve Öğrenci yurdunun Cevizli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde açılması/açılacak olması nedeniyle şehir merkezinden ve bu bölgeden ikamet eden vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Belediyemiz tarafından geçmiş yıllarda konulan dolmuş hatlarının çalışmadığı ve bu güzergahı kapsamadığı ayrıca anlaşılmıştır. Dolmuş Taksi olarak Teklif edilen güzergah 1: Başlangıç noktası olarak Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı,Cahit Övet Caddesi,Hakan Ünsal Caddesi,Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu Caddesi,Prof.Dr.Sedat Demircan Caddesi,Terminal,Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı,Hastane karşısındaki kavşaktan hastaneye girerek hastane yolcusunu indirip, yeniden bu noktadan yolcularını alarak   kavşaktan geri dönülerek tekrar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden Sinop Orüs Orman Ürünleri Fabrika üst tarafında bulunan kavşaktan geri dönerek, Öğrenci yurdu, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden Atatürk Caddesi, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanıdır.  Bu sebeple ; 5393 sayılı Belediye Kan.  15/p adresi gereği yeni bir dolmuş güzergahı belirlenmesi gerekmektedir. Yukarıda güzergahı teklif edilen gündem dışı teklifimizin meclis gündemine alınarak incelenmek üzere Trafik Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -102- Belediyemiz Fen İşlerinde ve arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabin araca ihtiyacımız vardır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetveli 8.sırasında yer alan arazili çift kabin Pick-up alımı hakkında Garaj Amirliğinin işbu teklifi gündemin 8.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -103- Mülkiyeti Ayancık Belediye Başkanlığına ait  Yalı Mahallesi  21 ada 13 parselde bulunan alan üzerindeki Ayışığı Açık Düğün Bahçesi ve Sosyal Tesislerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( e ) bendine göre 9 yıl süreli kiraya verilebilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2016  tarih ve 2586 sayılı işbu gündem dışı teklifi gündemin 8.maddesinden sonra ( b ) bendi olarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -104- Mülkiyeti Ayancık Belediye Başkanlığına ait  Yalı Mahallesi  Gazhane caddesi üzerinde bulunan Apart Sosyal Tesislerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi           ( e ) bendine göre 9 yıl süreli kiraya verilebilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2016  tarih ve 2586 sayılı işbu gündem dışı teklifi gündemin 8.maddesinden sonra ( b ) bendi olarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 105  -   5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi ( f ) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine göre vergi, harç veya katılma payı konusu yapılmayan Belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren işlerle ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmet için hazırlanmış “  2017 yılı Ayancık Belediyesi Ücretler Tarifesi “ teklif edildiği şekliyle, bu tarife içerisinde yer alan  “ Su Ücretleri” başlığı altında yer alan ücretlerin tamamı için  üyeler  Süheyla ÖZCAN GÜVEN, Emin TAŞKIN, Necati SÖNMEZ, Saim YILMAZ ve İlyas ÖZDEMİR ‘in  karşı oyuna karşılık diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine su ücretleri başlığı altında yer alan maddeler  oyçokluğu ile diğer bölümlerin tamamı oybirliği ile, “2017 yılı İskele geçiş tarifesi” ekli teklif teklif edildiği şekliyle aynı rakamlar üzerinden uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.  

KARAR  – 106 -    PİN-UİP:5352,24 NİP:5353,23 numaralı plan değişikliği ile ilgili olarak; Yalı Mahallesi 38 ada 6 nolu parsel 30L-1-C paftası içinde kalmakta 32,03 m²’ dir. Plan değişikliğine konu parselin çevresi konut alanları, eğitim tesisleri, açık ve yeşil alanlardan oluşmaktadır. Plan değişikliği yapılan alanın kuzeyinde otopark alanı yer almaktadır.   İlçemizde yaz aylarında yoğunlaşan nüfus nedeniyle mevcut otopark tesisleri yetersiz kalmaktadır. Parselin bulunduğu kesiminde mevcut otopark alanının genişletilerek kamunun kullanımına tahsisi edilmesi amaçlandığından, PİN-UİP:5352,24 NİP:5353,23 numaralı 38 ada 6 nolu , toplam 32,03 m² yüzölçümlü parselin otopark olarak imar değişikliği yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği onanmasına oybirliği ile karar verildi.       

         

 

KARAR -107-  5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesi hükmü doğrultusunda ve Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri üretimi Tahsisi, Kiralama ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 24.maddesine istinaden  3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanmış  Belediye Başkanlığımıza ait Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Satışı ve Kiralamalarına İlişkin Yönetmelik taslağının 5393 sayılı Belediye kanununun 18/m maddesi gereği görüşülmesine esas olmak üzere incelenmek amacıyla Hukuk Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -108-  İlçemiz Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 38 ada 6 nolu parselin, bulunduğu alanın çevresi konut alanları, eğitim tesisleri, açık ve yeşil alanlardan oluşmaktadır. Bu parselin kuzeyinde otopark alanı yer almaktadır. İlçemizde yaz aylarında yoğunlaşan nüfus nedeniyle mevcut otopark tesisleri yetersiz kaldığından bahse konu Parselin bulunduğu kesiminde mevcut otopark alanının genişletilerek kamunun kullanımına tahsisi edilmesi amaçlandığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kan. Değişik 4650 sayılı Yasanın 3.maddesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince satın alma usulü ile Kamulaştırılmasına bunun için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Ayhan Ergün,  vaktin ilerlemiş olması nedeniyle yarın 02.12.2016 Cuma  günü saat 16.00’de toplanmak üzere bugünkü birleşimi kapattı.

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

               

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.12.2016                

Karar No

    109

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Aralık 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

           

KARAR- 109 -  İlçemiz Ayancık Çayı ile eski Ayancık Kereste Fabrikasının bittiği alanda DLH Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ Kıyı Koruma Tahkimat Projesi “  nin İmar Planına işlenmesine esas tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 110 -  İlçemiz Çayiçi Mahallesi 56 ada 5 nolu parsel sahibi Sadettin KURU ‘a ait  İmar Tadilat talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR- 111 -  Ayancık  İlçemiz Ünlüce Köyü, Dolay Köyü, Aşağıköy ve Pazarcık Köyü idari sınırlarındaki Belediye ve mücavir alan sınırlarının yeniden belirlenmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -112- Belediyemiz Fen İşlerinde ve arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabin araca ihtiyacımız bulunduğundan, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetveli 8.sırasında yer alan arazili çift kabin Pick-up araçtan alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR – 113-  Mülkiyeti Ayancık Belediye Başkanlığına ait  Yalı Mahallesi  21 ada 13 parselde bulunan alan üzerindeki Ayışığı Açık Düğün Bahçesi ve Sosyal Tesislerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( e ) bendine göre 9 yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kira ihalesine çıkartılmasına ve  bunun için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR – 114-  Mülkiyeti Ayancık Belediye Başkanlığına ait  Yalı Mahallesi Gazhane caddesi üzerinde bulunan Apart Sosyal Tesislerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( e ) bendine göre 9 yıla kadar  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kira ihalesine çıkartılmasına ve  bunun için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

 

Benzer Kurumsal