Kurumsal

Aralık 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.12.2019                

Karar No

    95

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Aralık 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Fatma ÜSTÜN – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN- - Seyfi ÖZER- Cihan ÖZKAYA - İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM- - Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR: ­ Ramazan YILDIZ(izinli) - Ferhat ÜNAL(izinli)

         

 

KARAR – 95-  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilçemiz Denizciler Mahallesi 48 ada 1, 13 ve 14 nolu parselleri kapsayacak şekilde ekli krokide gösterilen alanın “ Millet Bahçesi  “ olarak plan tadilatının görülmesi hakkında Başkanlık Makamınca 04.12.2019 tarihinde havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 49825439-115.01.05-2030 sayılı teklifin gündeme alınmasına ve incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR -96-    İlçemiz Yalı Mahallesi 34 ada 4 nolu parsel Nezahat YÜKSEL ve Osman Nejat YAVUZ’a ait olup; işbu parselde imar plan değişiklik taleplerinin görüşülmesi hakkında teklif incelenmek üzere İmar Komisyonuna oybirliği ile havale edildi.

KARAR -97-    İlçemiz Cevizli Mahallesi 253 ada 20 nolu parsel Rukiye ŞEN’e ait olup; İmar Plan Değişiklik talebinin görüşülmesi hakkında teklif incelenmek üzere İmar Komisyonuna oybirliği ile havale edildi.

KARAR -98-   İlçemiz Ünlüce, Aşağıköy ve Dolay Köyleri sınırlarını kapsayan Belediyemiz mücavir alan sınırlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 45. maddesi gereği yeniden belirlenmesine dair talebin görüşülmesi hakkında teklif incelenmek üzere İmar Komisyonuna oybirliği ile havale edildi.

KARAR-99-  Belediyemiz İçkili yerler krokisinin güncellenmesi amacıyla, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliğinin 29.maddesi gereği, İçkili Yerler Krokisi Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş açısından görüşü alındıktan sonra meclis gündemi yapılması gerektiğinden, işbu teklife konu gerekli görüş alındıktan sonra Meclis gündemi yapılması oybirliği ile kabul edildi.


KARAR -100-   Ayancık İlçemiz Yenikonak mekiinde Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ikamet etmekte olan ve ticari taksicilik yaptıklarını ifade eden Hikmet AKIN ve arkadaşlarının bahse konu mevkiide ticari taksicilik yaptıklarını, ancak; Ayancık Belediye sınırında ticari taksi duraklarının olmaması nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşadıklarını ifade etmektedirler. Kısaca sorunlarının çözümü için Belediye sınırları içerisinde ticari taksi durağı açmak istedikleri Belediye Başkanlığımıza muhtelif tarihlerde vermiş oldukları dilekçelerden anlaşılmaktadır. İşbu taleplerin incelenmek üzere Trafik Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.                                                                                                     Hayrettin KAYA                                    Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.12.2019                

Karar No

   101

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM:1

DÖNEM: Aralık 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Fatma ÜSTÜN – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN- Seyfi ÖZER-  İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-  Alev GÜL-Ferhat ÜNAL

OTURUMA KATILAMAYANLAR: ­ Ramazan YILDIZ(izinli) - Cihan ÖZKAYA  (izinli)

         

 

KARAR  -101-   İlçemiz Belediyesi ülkemizin Karadeniz’e kıyısı olan ve en uçtaki bir ilçesi olup, nüfusu belediye sınırlarında 13.000 ‘dir. Ayancık Belediyemiz ile Küçükçekmece Belediyesi arasında sosyal, kültürel,  sportif, Turizm, ekonomik, mesleki bilgi alışverişi ve meri mevzuata uygun olarak daha da arttırabileceğimiz konularda karşılıklı faydaların sağlanabileceği inancıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 18.nci madde ( p ) bendi gereği      Ayancık Belediyemiz ile İstanbul Küçükçekmece Belediyesi arasında “ Kardeş Kent “  ilişkisi kurulmasına, Protokol ve diğer işlemler konusunda Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘ya yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

           

KARAR -102-    Ayancık'lı hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı ve halen Kardeş Kent ilişkilerini sürdürdüğümüz Almanya’nın Wiernsheim Belediyesinin 30.08.2019 tarihli yazı ile

Almanya'ya davetleri bulunmaktadır. Ancak Belediyemizden gidecek heyetin kesinleşmemesi nedeniyle şimdilik meclis gündeminden çıkartılması, gidecek isimlerin belirlenmesinden sonra Meclis gündemine konunun taşınması oybirliği ile kabul edildi.

Hayrettin KAYA                                Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

09.12.2019                

Karar No

 103  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3

OTURUM: 1

DÖNEM: Aralık 2019 

Belediye Başkan v. İhsan EKMEKÇİ        

Katip Üyeler :  – Hakan Aycan ALTINTAŞ- Cihan ÖZKAYA 

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Seyfi ÖZER- - Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­- Fatma ÜSTÜN. (izinli)

         

 

KARAR -103- 22.02.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik “ in 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanun. 18.maddesi (l) fıkrası gereği  ekte sunulan halen boş bulunan  kadrolar ilişkin olarak    [ II SAYILI  BOŞ MEMUR KADRO (derece)DEĞİŞİKLİK TEKLİF CETVELİ ] oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -104-  İlçemiz Yenikonak Mevkiinde Ticari Taksicilik yaptıklarını ifade eden, Ayancık şoförler odası başkanlığı tarafından da yazılı olarak talepte bulundukları ticari taksi durak yeri ile ilgili olarak ilçemizde faaliyet gösteren ticari taksici esnafımızla ve Yenikonak’ta faaliyet gösteren taksici esnafımızla Trafik Komisyonumuzun ayrı ayrı toplantı gerçekleştirerek, konunun çözüme kavuşturulması için çalışmalarda bulunulmasına rağmen bir sonuca varılamaması ve de zamanın yetmemesi nedeniyle Ocak 2020 Meclis toplantısında yeniden gündem konusu yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

İhsan EKMEKÇİ                              Cihan ÖZKAYA                    Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye Başkan V.                              Yedek Katip Üye                     Katip Üye

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal