Kurumsal

EKİM MECLİS KARARI 2016

EKİM MECLİS KARARI 2016

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.10.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ekim 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  Ayşe YAVUZ ÖZER - İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:

         

 

KARAR-85-  İntifa hakkı Belediyemizde bulunan Ayancık Çaylıoğlu köyü Balıkçı Barınağına gelen yük gemilerinden 500,00.TL (beşyüz) yanaşma ücreti alınması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-86- Belediyemize ait otobüsün sosyal amaçlar için ( okulların spor, yarışma ve gezi aktiviteleri, amatör spor kulüpleri spor karşılaşmaları, derneklerin spor faaliyetleri v.s.) okullar, Amatör Spor Kulüpleri ve Dernekler tarafından talep edilmesi durumunda, bu taleplerin uygun görülmesi halinde ücretsiz olarak tahsisi amacıyla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ‘e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-87-   PİN-UİP: 5352,23   NİP: 5353,22 nolu imar planı değişiklik talebi ile ilçemiz yalı mahallesi Gazhane caddesi 30L.1a pafta Y:29200 – 29300  X:30900 – 31000 koordinatları arasındaki plan değişikliğine esas bahse konu alandaki yapı nizamı BLOK 5 kat ve Konut Alanı tahsisli ve inşaat derinliği 16 metre olarak belirlenmiştir. Ekli plan değişiklik krokisinde gösterildiği üzere Turizm Tesis Alanı olarak plan değişikliği talebi, ve yapı derinliğinin 22-23metreye çıkartılması söz konusu parselin  arkasının hemen dağlık alan olması ve yükselti-eğimin göz önünde bulundurularak İller Bankasına yeni yaptırılan jeolojik-jeoteknik etüd çalışmasına ilişkin raporların incelenmesi, ayrıca parsel sahibi tarafından parsel üzerinde imar planına esas jeolojik- jeoteknik raporların hazırlatılarak belediye başkanlığımıza sunulması durumunda  yeniden meclis gündemi yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.10.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ekim 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  Ayşe YAVUZ ÖZER - İlyas ÖZDEMİR - -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Erden EKİM(mazeretli izinli)

         

 

           

KARAR-88-    PİN-UİP:5352,22 NİP:5353,21 nolu İmar Plan değişikliği ile Ayancık ilçe Belediyemiz Beşiktaş Mahallesi sınırları içinde İmalatçılar sokak üzerinde bulunan imar planındaki yol ile imar hatları ve parselasyon katları çakışmamaktadır. Bahse konu bu uyumsuzluğun ortadan kaldırılması için işbu yapı adasındaki imar hattının parsel sınırına çekilmesi amacıyla hazırlanmış olan ve ekte sunulduğu gibi plan değişikliğinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;  üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi.                                    

 

Ayhan ERGÜN                                                                                                                   Belediye ve Meclis Başkanı  

ÜYELER: Necati ÖZÇELİK-   Arif Adil AKIN-    ZEKİ GÜRLEYEN-  Aslan ÖZDEMİR

 

Ayşe YAVUZ ÖZER - İlyas ÖZDEMİR -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN-                         

 

 Emin TAŞKIN –   Necati SÖNMEZ -  Saim YILMAZ .,

 

                                                          

KARAR-89- Başkan Ayhan ERGÜN; soru önergesine yazılı cevabımız şu şekildedir; “İlçemizin geçmiş yıllarda yaşadığı sel felaketinin ardından, İller Bankası Genel Müdürlüğünce 50.000 ve 400.000 TL iki parça halinde içme suyu hatlarında kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu ihale ile malzeme (su borusu) yardımı yapılmıştır.        Yapılan bu yardımların ilk 50.000 TL İller Bankası ihalesi ile alınan su boruları ilçemizde eskiden döşenmiş olan kanserojen madde içerdiği tespit edilen asbest ve pik boruların, yapılan yol düzenlemesi ile birlikte sökülerek yenileri ile değiştirilmiştir. 400.000 TL değerinde teslim edilmiş olan borularımızda Karakestane kaynağından yapacağımız ilaveler ve şebekemizde oluşabilecek arızalar nedeniyle depo stokuna alınmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğü malzeme yardımı yapmakta olup, nakdi yardım yapmamaktadır. Sukap Projesi İller Bankasının; nüfusu 50.000’den az olan belediyelerin içme suyu ve kanalizasyon hatları için hayata geçirdiği bir proje olup, bu kapsamda projelerin % 70 maliyeti İller Bankasınca karşılanmakta, kalan % 30’luk kısmıda belediyelerce karşılanmaktadır. “ diyerek sözlerini bitirdi.

KARAR-90-   Başkan Ayhan ERGÜN; soru önergesine yazılı cevabımız şu şekildedir;  “Belediyemizce ilçemizde kamusal hizmet veren, Kamu Kurumları, Dernek ve Vakıflara imkânlar ölçüsünde destek verilmektedir. Beşiktaş mahallesinde yapılan Hayriye Gençali öğrenci yurdunun yapım aşamasında belediyemizce hiçbir yardım yapılmamıştır. İnşaatın tamamlanmasından sonra, çevre düzenlemeleri için beton parke talep edilmiş, artık stoklarımızda bulunan beton parkelerden giriş kısmının döşenmesi için verilmiştir.

               Fetö paralel Devlet yapılanmasına hizmet ettiği gerekçesi ile Devlet tarafından el konulan bu tesisin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Belediyemizce daha önce Kamu hizmeti görüyor gerekçesi ile diğer Dernek ve Vakıflara yaptığımız destekler gibi bu yurdun önüne döşenmek üzere kullandırmış olduğumuz parke taşları vatan ve millete karşı göstermiş oldukları hainliklerinden dolayı belediyemizce geri alınmıştır. “   diyerek sözlerini bitirdi.

KARAR-91-   5393 sayılı Belediye Kan. 24.maddesi gereği görev süresi 1 yıl olmak üzere Ayancık Belediye Meclisi 3 kişilik Hukuk Komisyonu üyeliğine Erden EKİM, Necati ÖZÇELİK ve Süheyla GÜVEN ÖZCAN  oybirliği ile seçildiler.

 

         

 

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal