Kurumsal

OCAK AYI MECLİS KARARI 2017

OCAK AYI MECLİS KARARI 2017

 

 

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.01.2017                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ocak 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  -

         

 

KARAR – 1-    5393 sayılı Belediye yasasının 20.maddesi 2.fıkrası  gereği Ayancık belediye meclisinin Ağustos 2017 ayının tatil ayı olarak teklifi  oybirliği ile kabul edildi.

KARAR - 2 –    5393 sayılı yasanın 32.maddesi gereğince 2017 yılında;  Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için  Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine denk gelen  87,82.-Brüt huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -  3  –  6245 sayılı yasanın 8.maddesi gereği Ayancık Belediyemizde;  üzerinde resmi görevi bulunmayanlara yevmiye ve yol masrafları olarak; 2017 yılı bütçe kararnamesinin H cetveli (b) bendinde en çok 4.derecedeki devlet memuru için ödenecek rakamın verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR - 4 –   2017 yılı için Ayancık ilçemizde 6301 sayılı yasanın 1.maddesinde anılan işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere kamu işyerlerindeki uygulamaya benzer şekilde saat 12:00 ile 13:00 arası 1 saat öğle dinlenmesi olarak tespitine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-5-  Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilmiş

bulunan Ücretler tarifesi içerisinde yer alan Su ücretleri 9.madde Abone Su Depozitoları başlıklı kısımda ücretler bölümü sehven eksik yer almıştır. İşbu ücretler tarifesi içinde yer alan ve Plan Bütçe Komisyonunca da daha önceden incelenmesi nedeniyle Meclis kararlarının eki Ücretler Tarifesi 9. Maddede yer alan Abone Su Depozito ücretleri olarak tarifeye aşağıdaki ücretlerin işlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

9- ABONE SU DEPOZİTOLARI (daire başına )

· Mesken sahibi depozit (kalıcı )100,00.TL

· Kiracı depoziti 50,00.TL

· Bankalar 1000,00TL

· Resmi daireler 1000,00.TL

· Sanayi (büyük ) 250,00.TL

· Sanayi (küçük ) 250,00.TL

· Müteahhit in yaptığı inşaatlar ve şantiyeler 495,00.TL

· Ticarethaneler 100,00.TL                                                                                                             

 

 

 

 

KARAR-6-   2017 yılı Ücretler Tarifesi Su Ücretleri Bölümüne ilave olarak; Ayancık  ilçemizde  ikamet eden engelli vatandaşlarımızın, Su Abone kaydının engellinin adına olması, İkamet kaydının Belediye sınırları içinde olması ve Özürlülük derecesinin % 40 ve üzeri olarak belgelenmesi halinde su ücretlerinden % 50 indirimli olarak yararlanmaları oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 7-  Ekte sunulan “ T.C. Ayancık Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik “  tasarısı hukuka ve diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş bulunduğundan 5393 sayılı Belediye  yasasının 18.madde ( m ) bendi gereği oybirliği  ile kabul edildi.

           

KARAR-8-  Ayancık İlçemiz sahil bandında Dalgaların kıyıya verdiği zararları önlemek için Meclisimize sunulan  PİN-UİP:5352,26 ve NİP:5353,25 numaralı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Araştırma Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu sahil tahkimat projesinin;

Ayancık Çayı üzerinde imar planında bulunan Kıyı Koruma Tahkimatından Denizciler Mahallesinde bulunan 48 ada 1 nolu parselin bittiği Belediye Başkanlığımıza ait olan umumi tuvaletin bulunduğu alana kadar Kuzey yönünde 20-25 metre genişliğinde Kronman duvar ve taş dolgu tahkimatı projesinin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan                   PİN-UİP:5352,26 ve NİP:5353,25 numaralı imar plan değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği onanmasına oybirliği ile karar verildi.                  

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

           

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.01.2017                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ocak 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler : Süheyla ÖZCAN GÜVEN (yedek Katip Üye)  -                                             Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -    İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Ayşe YAVUZ ÖZER – Arif Adil AKIN.

         

 

KARAR-9- İlçemiz Çayiçi Mahallesi 56 ada 5 nolu parsel köşe başı parseli olup, hem Tümerkan Caddesine hem de Dere Sokağa cephelidir. Ekli planda da görüldüğü üzere imar planına göre yola terk işlemi bulunmakta, parselin yola terki yapıldığında cephe hattı Dere sokağa kaymakta, o zamanda mevcut yapılaşmalara göre bitişik nizamdan ayrık nizama dönmektedir. Bahse konu ada da yapılaşma ve cephe hattı değişeceğinden mevcut ada kenarının ekli planda ki gibi parsel sınırına göre kaydırılmasına, buna esas PİN-UİP:5352,25 ve NİP:5353,24 nolu imar planı değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği onanmasına oybirliği ile karar verildi.                                             

 

KARAR-10-   Ayancık İlçemiz Ünlüce Köyü, Dolay Köyü, Aşağıköy ve Pazarcık Köyü idari sınırlarındaki Belediye ve mücavir alan sınırlarının yeniden belirlenmesine esas olmak üzere;

Ünlüce Köyü: Hulu Yalısı köprüsü ve deresinden doğu yönüne ve Ayancık (Çaylıoğlu Köyü) İstefan yolu dışarıda kalacak şekilde yol ile deniz arasındaki Çamurca Mevkiinde Belediye Sınırlarına kadar olan alanlarının mücavir alanda bırakılması, Ayancık-Ünlüce Köyüne giden yol ve köy yerleşik alanı dahil, 72 ha alanın mücavir alandan çıkartılmasına,

Dolay Köyü: İlçemiz Belediye Sınırları içinde yer alan Beşiktaş ve Çayiçi Mahallesine bitişik Dolay Köyüne ait mücavir alan sınırlarının yaklaşık 201 ha alanın mücavir alan sınırlarından çıkartılan Belediyenin Dolay Köyü idaresi sınırlarında Mücavir alanı kalmayacak şekilde Dolay Köyü tüzel kişiliğine bırakılmasına,

Aşağıköy: Beşiktaş Mahallesi sınırlarında belediye sınırlarının bittiği Aşağıköy Köprüsü dahil batı istikametine giderek Aşağıköye giden yol istikametinden 50 metrelik alanı içine alarak Aşağıköy deresine inip dereye paralel güneyde 50 metrelik derinlikteki araziyi içine alarak Aşağıköy köprüsüne kadar alan 25 ha alanının mücavir alanından çıkartılması, Aşağıköy köprüsünde Güney yönünde gidilerek 129 ada 25 nolu parsel dışarıda kadastro yolu içinde kalacak şekilde 129 ada 153,42,155,56,157,58 nolu parseller dışarıda kalacak şekilde 129 ada 64 nolu parsel içine alarak Ayancık Çayı settesi üzerine Kuzey yönünde giderek 129 ada 49 nolu parsel 158 nolu 26,30,29,28, nolu parselleri içine alacak şekilde mücavir alana katılmasına,

 

Pazarcık Köyü: Mevcut onaylı Pazarcık Köyü mücavir alan sınırlarının aynı şekilde kalmasına

3194 sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından sonra yürürlüğe girmesine oybirliği ile  karar verildi.

 

KARAR- 11- Ayancık İlçemizde yeni hastanenin ve öğrenci yurdunun Cevizli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde açılması /açılacak olması nedeniyle şehir merkezinden ve bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı yaşadığından dolayı teklif edilen güzergahın Başlangıç noktası olarak;  Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cahit Övet Caddesi, Hakan Ünsal Caddesi ,Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu Caddesi , Prof. Dr. Sedat Demircan Caddesi , Terminal , Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ,Hastane karşısındaki kavşaktan  hastaneye girerek hastane yolcusunu indirip ,kavşaktan geri dönülerek tekrar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden Sinop   Orüs Orman Ürünleri Fabrika üst tarafında bulunan kavşaktan geri dönerek ,öğrenci yurdu, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden Atatürk Caddesi , Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahı olarak, mevcut  6 adet durak yerine ilaveten ekli haritada gösterilen yerlere 12 adet daha durak yapılarak oluşturulacak  hatta  7  yolcu kapasiteli  taksi-dolmuş hattı  kurulmasına, bu hatta kaç araç ile hizmet verileceği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesi ile verilen yetkilerin kullanımı olmak üzere;  işbu güzergahta çalışacak dolmuş-taksi  hatlarından her birinin 2886 sayılı yasa kapsamında satışı için  Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-12-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik “ in eki kadro kütük Cetvelinde  Zabıta Komiser Yardımcısı ünvanlı kadronun bulunmaması ve halen Belediyemiz kadro kütüğünde bu kadronun  boş bulunması nedeniyle bahse konu yönetmeliğin 11.maddesi ile geçici 3.maddeleri gereği hazırlanan   II sayılı Boş Memur Kadro Değişiklik (İptal) Teklif Cetveli 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereği oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-13-   Ayancık İlçemiz Belediyesine yakın köylerin evsel atıkların Belediyemiz Temizlik araçları ile toplanarak aktarma istasyonuna taşınması ve oradan da Sinop’ta bulunan çöp toplama alanına nakli için Ayancık Belediyesi ile Sinop İl Özel İdaresi tarafından ortak proje yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden Ayancık Belediyesi ile Sinop İl Özel İdaresi tarafından hazırlanacak proje için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-14-     Belediyemizde öteden beri çalışmakta olup, 5393 sayılı yasanın 49.maddesi gereği  3. ve 4 . fıkraları gereği aşağıda ünvanları yazılı sözleşmeli personeller 2017 mali  yılında da çalıştırılacağından,  aşağıda ünvanları ve karşılarında aylık net ücretleri yazılı tam zamanlı ve kısmı zamanlı sözleşmeli personele 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin  aylık net olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Ünvanı / Tam zamanlı

Adeti

Net Ücreti TL.

Ek Ödeme Oranı

İnşaat  Mühendisi

1

1.921,83.-TL.

% 130

Su Ürünleri Mühendisi

1

1.921,83.-TL

% 130

İnşaat Teknikeri

1

1.921,83.- TL

% 85

Harita Kadastro Teknikeri

  1

1.815,96.-TL

   %85

Ünvanı / Kısmi Zamanlı

 

 

 

Serbest Avukat

  1

1.200,00.-TL

   -

 

KARAR  - 15 -    5393 sayılı yasanın 25.maddesi gereği Ayancık Belediyesi  2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oylama ile yapılan  3 kişilik“ Denetim Kurulu üyeliği“ ne;

  1. İlyas ÖZDEMİR                 6  oy,   (AKP)

      2.   Erden EKİM                      10 oy   (AKP)

      3.   Necati SÖNMEZ               10 oy   (CHP)  alarak seçilmişlerdir.

 

Ayhan ERGÜN                                Süheyla ÖZCAN GÜVEN             Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı              Yedek Katip Üye                             Katip Üye     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal