Kurumsal

Ocak 2018 Meclis Kararları

 

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi   

03.01.2018                    

Karar      No

                                                                                                       

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ocak 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER -  Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  Aslan ÖZDEMİR -

         

 

KARAR-  1  -   2018 Yılı Ücretler tarifesinde 20. madde, 39. (10) Madde ve 43. Maddelerin revize edilmesine esas teklif incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -2 - 5393 sayılı Belediye yasasının 20. Maddesi 2. Fıkrası gereği Belediye meclisi toplantı dönemi için 2018 yılı Ağustos aynın tatil sayılması oybirliği ile kabul edildi.

 KARAR – 3 -  5393 sayılı yasanın 32. Maddesi gereği 2018 yılında Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan ödeneğin 1/3 ‘ü kadar bürüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 KARAR -  4  –  6245 sayılı yasanın 8.maddesi gereği Ayancık Belediyemizde;  üzerinde resmi görevi bulunmayanlara yevmiye ve yol masrafları olarak; 2018 yılı bütçe kararnamesinin H cetveli (b) bendinde en çok 4.derecedeki devlet memuru için ödenecek rakamın verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR - 5 –   2018 yılı için Ayancık ilçemizde 6301 sayılı yasanın 1.maddesinde anılan işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlere kamu işyerlerindeki uygulamaya benzer şekilde saat 12:00 ile 13:00 arası 1 saat öğle dinlenmesi olarak uygulanması  oybirliği ile kabul edildi.

KARAR -6-  Cadde, sokak v.b. isim değişikliği talepleri üzerine 06.03.2015 ve 07.10.2015 tarihli hukuk komisyonlarınca “ adres güncelleme vb. sorunların ortaya çıkması, bölgede yaşayan insanların isim değişikliğine karşı çıkmaları, benzer taleplerin artacağı “ gibi sebeplerden dolayı isim değişikliği taleplerinin uygun olmayacağı yaklaşımı meclisçe daha önceden de karara bağlanmış idi. Ayrıca Mekansal Adres Kayıt Sistemin Veri Üretimi ve ./..

Yaygınlaştırma Projesi (MAKS ) entegrasyon çalışmalarının ilçemizde devam ediyor olması sebebiyle yapılmakta olan çalışma tamamlanmadan isim değişikliği yapmanın mümkün olmayacağı, ilçemiz Cevizli mahallesi Tansa caddesi adının  değiştirilmesi talebi gibi bu ve benzeri şekilde isim değişikliği olması durumunda benzeri taleplerin peşinin geleceğinden bu isim değişiklik talebi bu gerekçelerle oybirliği ile Red edildi.

KARAR- 7-   Ayancık İlçemiz Çayiçi mahallesi 70 ada 30 nolu parsel ile ilgili İmar plan değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi   

05.01.2018                

Karar              No

                                                                                                                                

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Ocak 2018 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Süheyla ÖZCAN GÜVEN   - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER -  Necati ÖZÇELİK -  Aslan ÖZDEMİR - Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  - Emin TAŞKIN  (izinli)

         

          

KARAR-8 – 2018 yılı ücretler tarifesinde yer alan 20.madde Pazar Yeri Ücretleri, 39/10.madde ve 43.madde üzerinde Plan Bütçe Komisyonunun çalışmasını tamamlaması ve oybirliği ile uygun görüş bildirilmesi üzerine,  Ücretler tarifesi üzerindeki değişiklik teklifi oybirliği ile  kabul edilmiştir.

 

KARAR-9-  24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesinin Geçici 24.ncü maddesine göre Belediyelerde Hizmet alımı statüsünde çalışmakta olan, personelin şirket bünyesinde İşçi Statüsünde

İstihdamına yönelik olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 70.maddesi gereği şirket kurulmasına, bu amaçla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN’e yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 10 -   Belediyemizde öteden beri çalışmakta olup, 5393 sayılı yasanın 49.maddesi gereği  3. ve 4 . fıkraları gereği aşağıda ünvanları yazılı sözleşmeli personeller 2018 mali  yılında da çalıştırılacağından,  aşağıda ünvanları ve karşılarında aylık net ücretleri yazılı tam zamanlı ve kısmı zamanlı sözleşmeli personele 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin  aylık net olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Ünvanı / Tam zamanlı

Adeti

Net Ücreti TL.

Ek Ödeme Oranı

Ziraat  Mühendisi

1

2.169,67.-TL.

% 130

Su Ürünleri Mühendisi

1

2.171,74.-TL

% 130

İnşaat Teknikeri

1

2.171,74.- TL

% 85

Harita Kadastro Teknikeri

  1

2.052,10.-TL

   %85

Ünvanı / Kısmi Zamanlı

 

 

 

Serbest Avukat

  1

1.355,00.-TL

   -

KARAR  - 11 -    5393 sayılı yasanın 25.maddesi gereği Ayancık Belediyesi  2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oylama ile yapılan  3 kişilik“ Denetim Kurulu üyeliği“ ne;

  1. Zeki GÜRLEYEN 9oy,(AKP)

          2.   Erden EKİM                               9 oy   (AKP)

          3.   Necati SÖNMEZ                        7 oy   (CHP)  alarak seçilmişlerdir.

     

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Süheyla ÖZCAN GÜVEN                        Belediye ve Meclis Başkanı              Katip Üye                             Yedek Katip Üye

 

 

Benzer Kurumsal