Kurumsal

2016 MAYIS MECLİS KARARI

2016 MAYIS MECLİS KARARI

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.05.2016                

Karar No

    56

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Mayıs 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler : Arif Adil AKIN – Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK-  Zeki GÜRLEYEN -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Aslan ÖZDEMİR 

         

 

KARAR - 56 -  İl Trafik Komisyonunun 30.05.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı ile İlimiz genelinde 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren taşımalı eğitim kapsamında ilçemizde öğrenci servis taşımacılığının sadece (S) harf grubu plakaya tahsisli araçlarla yapılması kararı alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesi gereği S plakaların düzenlemeleri Belediyelere aittir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kan. 18/f ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kan. 97.maddesi gereği Belediyemizce verilecek belgelerde ücretlerin tesbit edilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün gündem dışı teklifi gündeme alınmakla beraber incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR - 57 -  Ekli krokide sunulan mülkiyeti Belediyemize ait  Yalı mahallesi Gündoğumu caddesi üzerinde 21 ada 13 parselde bulunan alan ve üzerindeki tesisler; Fin Hamamı, Sauna, Kafeterya ve Yazlık Açık Düğün Salonu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e .bendine göre 9 yıl süreli kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında Başkanlık Makamınca 02.05.2016 tarihinde havale olunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 919 sayılı gündem dışı teklifi gündemin 7.maddesinden sonra ( a ) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

KARAR -58-   Ayancık Belediye Başkanlığı  2015 yılı Bütçe Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kan. 64.maddesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince 26.04.2016 tarihinde ve 37 karar numarası ile encümence görüşüldü. 2015 yılı Bütçe kesin hesabının incelenmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

KARAR- 59-   Ayancık İlçemiz coğrafi yapısı nedeniyle gerek belediyenin gerekse de genel idarenin yapacağı yatırımların gerçekleşmesi noktasında arsa üretmekte Belediyemiz zorlanılmaktadır. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğüne ait olan ve ihtiyaç fazlası olan 243 ada 13 ve 15 nolu, 245 ada 30 ve 31 nolu, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 295, 296, 297, 298, 1467, 1477, 1479 ve 1481  nolu parsellerin yerel ve genel idarenin ilçemizde yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunun vermiş olduğu yetki ve 29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına dair yönetmeliğin 5. ve 6. Maddeleri kapsamında toplam 6.250,37 m²’ lik,  PİN:UİP-5352,20 ve NİP-5353,19 numaralı plan değişikliğine konu alanın “ Belediye Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanı “  olarak imar değişikliği yapılmasına; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;  üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi.                                         

 

KARAR- 60-  İlçemiz Aşağıköy mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ekli imar planında gösterilen alanda Sanayi Alanları oluşturulması amacıyla hazırlanmış bulunan PİN:UİP-5352,21 ve NİP-5353,20 numaralı ilave imar plan değişikliğinin jeolojik zemin etüt raporunun onayından sonra  gündem maddesi yapılmak üzere şimdilik gündemden çıkartılması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-61-   İntifa hakkı Belediyemizde olan Çaylıoğlu köyünde bulunan Liman hizmetlerinde belirlenmiş olan ücretlerde güncelleme yapılmasına dair teklif incelendiğinde mevcut limanda bir faaliyet olmaması nedeniyle çalışma başladıktan sonra konunun değerlendirmeye alınması  daha doğru olacağından şimdilik işbu teklifin meclis gündeminden çıkartılması oybirliği ile kabul edildi.

 

           

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.05.2016                

Karar No

   62

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Mayıs 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler : Arif Adil AKIN – Emin TAŞKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK-  Zeki GÜRLEYEN -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Ayşe YAVUZ ÖZER

         

 

KARAR-62-  Kardeş Kent ön görüşmelerini sürdürdüğümüz Avusturya’nın Hohenems Belediyesinin yazılı davetine Belediyemiz adına icabet etmek, 23-25 mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlemiş oldukları programa katılmak, yeni Belediye Yönetimi ile tanışmak,  Merkezi ısıtma sistemleri hakkında inceleme yapma, keza Kardeş Kent Protokolü hakkında detayları görüşme amacıyla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Arif Adil AKIN ile Belediye Meclis üyesi Emin TAŞKIN  olmak üzere;, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah  ( yol + yevmiye ) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmamak kaydıyla  22 Mayıs 2016 – 29 Mayıs 2016 tarihleri ve arasında  Avusturya’ya görevli-izinli gitmeleri oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-63-   Ayancık Belediyemizin ihtiyacı olan 1/5000 ölçekli “ İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı “  ile 1/1000 ölçekli “ Uygulama İmar Planı “ işlerinin İller Bankası Anonim Şirket tarafından yaptırılması için İller Bankası Anonim Şirketine yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün işbu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-64-   Ekli krokide sunulan mülkiyeti Belediyemize ait  Yalı mahallesi Gündoğumu caddesi üzerinde 21 ada 13 parselde bulunan alan ve üzerindeki tesisler, Fin Hamamı, Sauna, Kafeterya ve Yazlık Açık Düğün Salonunun  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e .bendine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu kapsamında 9 yıla kadar ve kira süresini taktir etme yetkisi dahil olmak kaydıyla  kira ihalesine çıkartılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

           

KARAR-65-   5393 sayılı Belediye kanununun 64 ncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği;  2015 yılı Kesin Hesabı oluşturan Cetvelleri plan bütçe komisyonunca incelenmesi neticesi 2015 yılı Ayancık Belediye Bütçe Kesin Hesabı Gelir 11.230.784,30.-TL,    Gider 11.721.199,56.-TL olarak gerçekleştiği tespit edildiğinden 2015 yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı üyeler  Saim YILMAZ- Emin TAŞKIN- Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN’in red yönünde oy kullanmaları karşılık diğer üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.                                                                                                                                    

 

Kapanış.

Başkan Ayhan ERGÜN; arkadaşlar Mayıs 2016 toplantı döneminde çalışmalara gösterdiğiniz ilgi ve katkıya teşekkür ederim dedi ve birleşimleri kapattı.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Benzer Kurumsal