Kurumsal

2017 MART MECLİS KARARLARI

2017 MART MECLİS KARARLARI

YENİ LOGO PSD                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

01.03.2017                

Karar No

    25

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:  

OTURUM:

DÖNEMİ: Mart 2017 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :         Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN  

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -   İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN.

OTURUMA KATILAMAYANLAR:                                      Saim YILMAZ(mazeretli-izinli)

         

 

KARAR- 25  -   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve 368 sayılı yazısına ek Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesinin 28.02.2017 tarihli tahsis talebi içerikli teklifi gündemin 5.maddesinden sonra görüşülmek üzere gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-26- İlçemiz Cevizli Mahallesi Fidanlık mevkiinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 242 ada  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerin, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 295, 296, 297 ve 298 nolu parsellerin ve 167 ada 16 nolu parselin düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve İçişleri Bakanlığı ve  Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Belediyelerin Arsa, konut ve işyeri üretimi,  tahsisi, kiralaması ve satışına dair yönetmeliğin Arsa Temini ve İmar Planı başlıklı 6. Maddesine  istinaden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri doğrultusunda bedeli mukabilinde satın  alınması, bunun için Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-27-    Ayancık İlçemiz Aşağıköy İdari sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 45.maddesi gereği mücavir alan sınırlarının belirlenmesi teklifi incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-28-    5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. inci maddesine göre ilave personel İstihdam izini içinde 1 adet Ekonomist kadro unvanı için de izin alınmıştır. Belediyemiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, işbu Ekonomist kadro istihdam izninde değişiklik ile Fen İşleri Müdürlüğü çatısı altında yürütülen Park ve Bahçeler hizmet alanında 5393 sayılı yasanın 49.maddesi 3. Fıkrası kapsamında 1 adet tam zamanlı Ziraat Mühendisi istihdam etmek amacıyla Mühendis istihdam iznine dönüştürülmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -29-     17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen  “ T.C. AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DOLMUŞ VE TAKSİ DOLMUŞ ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ “ nin 5393 sayılı yasanın 15/b ve 18/m bentleri gereği görüşülerek karar verilmek üzere yazı ekinde sunulan işbu yönetmelik tasarısının incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR -30-     İlçemiz Yalı Mahallesi 21 ada 12 nolu parselin yaklaşık 200 m2 'lik alanı Türkiye  Sakatlar Derneği Ayancık Şubesinin talebi üzerine 02.10.2014 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile 9 yıl süreyle kiralanmasına karar verilmiş idi.                                                      Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi 28.02.2017 tarihli dilekçesi ile Kiralama  işleminin iptal edilerek 9 yıl süreyle düşük bedel üzerinden tahsis edilmesi ile ilgili talep meclisimizcede uygun görülmüş olduğundan; işbu Belediye meclisinin 9 yıl süreli kiralama yetkisine esas  02.10.2014 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararının iptaline, Belediye kanunun 15.maddesi ( r ) bendinden  sonra gelen 4. Paragraf ve 18.maddenin ( e ) bendi gereği  9 yıl süreli olarak Türkiye sakatlar Derneği Ayancık Şubesine Y:30161,256 X:31033,467 Y:30175,207 X:31033,913 Y:30175,911 X:31018,054 Y:30161,720 X:31017,867 koordinatları arasında kalan yaklaşık 221 m2 alanın ( ekli krokide gösterilen ) Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesine,  süre bitiminde Belediyemiz taşınmaz malı olarak üzerindeki binanın belediyemiz envanterine kayıt olmak üzere düşük bir bedel üzerinden  tahsisine, buna ilişkin olarak Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN  ile Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal