Kurumsal

2018 Eylül Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.09.2018           

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:

OTURUM:

DÖNEMİ:          EYLÜL 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı :  Aslan ÖZDEMİR     

Katip Üyeler -– -  Arif Adil AKIN – Süheyla ÖZCAN GÜVEN  .

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ÖZÇELİK - Hülya YAŞAR -  Fatih ÖZTÜRK -  Ayşe YAVUZ ÖZER -  İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM –  Saim YILMAZ -  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  - Necati SÖNMEZ -

OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :    Emin TAŞKIN.(izinli)

         

 

 

 

 

 

Gündem Dışı Teklif:

KARAR- 65  -        Ekli   [   II SAYILI  BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİK TEKLİF CETVELİ  ]      ile  münhal bulunan, Belediye meclisimizin  03.07.2009 tarih ve 99 sayılı  kararı ile ihdas edilmiş  1 adet 1.dereceli Park ve Bahçeler Müdürü  kadrosunun kaldırılarak,  bunun yerine 1 adet 1. dereceli Destek Hizmetleri Müdürü  kadrosunun alınması hakkında bahse konu  teklif  gündemin 3.ncü maddesinden sonra gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

         

KARAR- 66 –  PİN-NİP:5353,44  UİP:5352,45 nolu plan değişikliğini görüşerek; söz konusu imar plan değişikliğine konu Ayancık İlçemiz Çayiçi Mahallesi Aşağıerkengünez caddesi 65 ada üzerinde 8-12-35-37 ve 38 nolu parselleri kapsayan 30L.IVa paftası içinde Y:29700 – 29800  X:29900 – 30000 koordinatları arasında aldığı tespit edilmiştir. Plan değişikliği yapılacak alanın çevresi konut gelişme alanlarından oluşmaktadır. İmar değişikliği talep edilen parsellerin bulunduğu alan İmar Planında Ayrık Nizam olarak ayrılmıştır. Mevcut yapılaşmalar cephe hatları ile çekme mesafelerine bakıldığında Ayrık Nizam yapılaşma şartları sağlanmamaktadır. Bahse konu  ada üzerindeki yapılaşma şartları göz önüne alındığında  mevcut yapıların cephe hatlarını geçmeden arka cepheden 3 metre çekerek B-5 kat olarak imar değişikliği  yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.caddesi ( c ) fıkrası ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince;? üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullanmaları üzerine oybirliği ile onanması kabul edildi. ????                                                                                    

KARAR-  67   -  5393 sayılı Belediye yasasının 15/p maddesi kapsamında gündem maddelerini incelemek ve görev süresi  ilk mahalli idareler seçim tarihine kadar olmak üzere  3 kişilik Belediye Meclisi Trafik Komisyonu kurulmasına, bu komisyon üyeliklerine; 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesi gereği mecliste gurubu bulunan partilerin aritmetik ortalaması gözetilerek;  CHP gurubundan Necati SÖNMEZ, AK Parti gurubundan Necati ÖZÇELİK  ve Erden EKİM oybirliği ile seçildiler.

 

                                                           s.2.

 

KARAR  - 68-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik “ gereği Belediye meclisimizin  03.07.2009 tarih ve 99 sayılı  kararı ile ihdas edilmiş  1 adet 1.dereceli Park ve Bahçeler Müdürü  kadrosunun kaldırılarak,  bunun yerine 1 adet 1. dereceli Destek Hizmetleri Müdürü  kadrosunun İhdas edilmesine dair  Ekli      II SAYILI  BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİK TEKLİF CETVELİ oybirliği ile kabul edildi.

 

Aslan ÖZDEMİR                 Arif Adil AKIN                    Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

Belediye Başkanı                  Katip Üye                              Yedek Katip Üye     

 

Benzer Kurumsal