Kurumsal

2018 KAsım Ayı Meclis Kararı

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.11.2018                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEMİ:  KASIM 2018 

Meclis ve Belediye Başkan V.  : İlyas ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :   ARİF ADİL AKIN – Süheyla ÖZCAN GÜVEN  .

OTURUMA KATILANLAR:  Necati ÖZÇELİK – Fatih ÖZTÜRK -  SAİM YILMAZ-  NECATİ SÖNMEZ-                                                                       OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :    Hülya YAŞAR -   Ayşe YAVUZ ÖZER - Erden EKİM - Emin TAŞKIN.(izinli)

         

Gündem Dışı Teklif    :

KARAR -  71- Ayancık  İlçemiz Yalı Mahallesi 43 ada 50 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e  maddesi  gereği Belediyemiz yatırımlarına kaynak yaratmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde satışı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında  İmar ve şehircilik Müdürlüğünün  2151 sayılı teklifi  gündemin 6.maddesinden sonra (a) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı.

 

KARAR -72-  İlçemiz SUKAP kapsamında yapılacak olan %50 hibe bedelli içme suyu iletim ve depolarımıza İller Bankası kapsamında yapılması için İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden 04.06.2018 tarih ve 57 sayılı karar ile kredi kullanılmasına esas belediye meclis kararı alınmış olup yine İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 23.10.2018 tarih ve 45569 sayılı yazısıyla ek kredi kullandırılarak yürütülmesi amacıyla ilave 2.000.000.- (ikimilyon) TL' lik ek kredi kullandırılması amacıyla meclis kararı talep edildiğinden işbu teklifin meclis gündemine alınması hakkında  Fen  İşleri  Müdürlüğünün  2152 sayılı teklifi, üyeler Saim YILMAZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve Necati SÖNMEZ ‘in red yönünde oy kullanmaları üzerine diğer üyelerin kabul yönünde oy kullanmaları üzerine gündemin 6.maddesinden sonra (b) bendi olarak  gündeme alınması oyçokluğu ile  kabul edildi. 

 

KARAR-73-  5393 sayılı yasanın 62.maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28.maddesi gereği Ayancık Belediyesi 2019 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahmini 22.312.000,00.TL ( yirmi ikimilyon üçyüzonikibin )  olarak hazırlandığından Ayancık Belediyesi Bütçe Tasarısını incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR -74-  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri gereği Belediyemiz Ücretler Tarifesi, Vergi ve Harçlar Tarifesi ve İskele Geçiş Tarifelerinin güncellenmesi ve ücretlerin yeniden tespit edilmesi için teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

İlyas ÖZDEMİR                   Arif ADİL AKIN                  Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

Belediye Başkan v.               Katip Üye                              Yedek Katip Üye     

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2018                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM: 1

DÖNEMİ:  KASIM 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :   ARİF ADİL AKIN – Süheyla ÖZCAN GÜVEN  .

OTURUMA KATILANLAR: İlyas ÖZDEMİR-   Necati ÖZÇELİK- Fatih ÖZTÜRK - Hülya YAŞAR -   Ayşe YAVUZ ÖZER - Erden EKİM–-  SAİM YILMAZ-  NECATİ SÖNMEZ-                                                                       OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :    - Emin TAŞKIN.(izinli)

         

KARAR- 75-   Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanan Ayancık Belediyesi 2019 yılı Bütçe tasarısı  Gideri 22.312.000,00 TL      ( yirmi ikimilyon üçyüzonikibin   ) olmak üzere ;

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                       KONAN ÖDENEK  TL

01  PERSONEL GİDERİ                                                                             5.190.506,28.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                        02  SOS. GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.                                       1.007.766,51.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                    03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                                  9.645.434,28.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                    04  FAİZ GİDERLERİ                                                                                13.200,00.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile,                                                              

05  CARİ TRANSFERLER                                                                       1.405.437,88.-                                Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,              

06  SERMAYE GİDERİ                                                                     4.399.500,05.-                       Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                07  SERMAYE TRANSFERLERİ                                                         1.650,00.-                         Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                   08  BORÇ VERME                                                                                            550,00.-                        Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                    09  YEDEK ÖDENEKLER                                                                            647.955,00.-                         Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , 2019 yılı Gider Bütçesi Cem’an  22.312.000,00 TL olarak ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.   Belediyemiz 2019 mali yılı gider bütçesine göre  22.312.000 TL nin birimlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

BİRİMLER                                                  KONAN ÖDENEK  TL    

Özel Kalem                                                              522.259,09.-                                                                 Hukuk Müşavirliği                                                      5.500,00.-                                                                           Yazı İşleri Müdürlüğü                                            215.050,85.-                                                                                          Mali Hizmetler Müdürlüğü                                 3.769.303,61.-                                                              İtfaiye Müdürlüğü                                                   899.402,47.-                                                                                                 Zabıta Müdürlüğü                                                1.196.939,28.-                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                            1.801.877,47.-                                                                       Fen İşleri Müdürlüğü                                         12.590.338,54.-                                                                                          Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         789.196,75.-                                                                              Mezbaha Müdürlüğü                                              460.500,83.-                                                                        Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                     61.631,11.-                                                                                                        TOPLAM     :                                         22.312.000,00.-TL   olmak üzere üzere İşbu birimler bazında gider kalemlerinin toplamı olarak 22.312.000,00.-  ve  ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.   

                                                            

B- GELİR BÜTÇESİ                                                               KONAN ÖDENEK  TL

01  VERGİ GELİRLERİ                                                                  4.197.725,32.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ                                                 1.100,00.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                 

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                             4.642.144,09.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                        2.012.817,44.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                        

05  DİĞER GELİRLER                                                                   10.007.436,88.-           Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

06  SERMAYE GELİRLERİ                                                           1.675.732,31.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

08  ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                                 240.441,70-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , 

TOPLAM                                                                                             21.846.602.26.-                                                  

09  RED VE İADELER                                                                   -    465.397,74.-          

TOPLAM                                                                                          22.312.000,00.- TL

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile, Belediye hizmetleri için ekonomik kod şeklinde düzenlenen Ayancık Belediyesi 2019 mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan Gelir Bütçesi Cem’an 22.312.000,00.-TL ( yirmi iki milyon üçyüzonikibin  ) bağlanarak birleşime katılan üyelerin tamamı ad okunarak  kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları neticesi oybirliği ile kabul edildi.

KARAR- 76-  İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.05.2018 tarih ve 61169977- 250-E.4728 Sayılı yazısında, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunca (YOİKK) iş yapma kolaylığı konusunda İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi konulu yazıda bahsi geçen yıllık beyan edilen İlan ve Reklam Vergisinin ödeme döneminin, İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemiyle birleştirilmesi bildirildiğinden, işyerleri için İlan ve Reklam Vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitle  Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemlerinde birlikte alınmasına üye Saim YILMAZ ‘ın red oyuna karşılık diğer üyelerin kabul yönünde oy kullandıklarından oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR – 77 - Türkiye Kızılay Derneği Sinop Şube Başkanlığı 16.10.2018 tarih ve 303859-352-99-E.82 sayılı yazıları ile Yalı mahallesi  18 ada 7 nolu parselde Belediye Başkanlığımıza ait eski belediye binasının bulunduğu yerdeki 3 nolu işyerini Türkiye Kızılay Derneği Ayancık Temsilciliği olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi gereği 3 yıllığına tahsis edilmesine, bu hususta Belediye başkanı Aslan ÖZDEMİR ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,  üyeler Saim YILMAZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve Necati SÖNMEZ ‘in red yönünde oy kullanmalarına karşılık birleşime katılan diğer üyelerin kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oyçokluğu ile kabul edildi.

         

KARAR -78 -  Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yalı Mahallesi, Cemil Yıldız Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinde mevcut ve ekli Bağımsız Bölüm Listesinde gösterilen No:40/A-BC-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T olarak numaralandırılmış 19 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ayrı ayrı olarak kira ihalesine çıkartılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/E maddesi gereği her bir işyerinin ayrı ayrı olmak üzere 9 (dokuz) yıl olarak süreli olarak kira ihalesine çıkartılmasına, bunun için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Aslan ÖZDEMİR                              Arif Adil AKIN                   Süheyla ÖZCAN GÜVEN                               Belediye ve Meclis Başkanı               Katip Üye                            Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08.11.2018                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM:3

OTURUM: 1

DÖNEMİ:  KASIM 2018 

Meclis ve Belediye Başkanı : Aslan ÖZDEMİR       

Katip Üyeler :   ARİF ADİL AKIN – Süheyla ÖZCAN GÜVEN  .

OTURUMA KATILANLAR: İlyas ÖZDEMİR-   Necati ÖZÇELİK-  Hülya YAŞAR -   Ayşe YAVUZ ÖZER - Erden EKİM–-  SAİM YILMAZ-  NECATİ SÖNMEZ-                                                                                                       OTURUMA KATILAMAYANLAR:  :  Fatih ÖZTÜRK – Emin TAŞKIN.(izinli)

         

KARAR -  79- Ayancık İlçemiz Yalı Mahallesi 43 ada 50 nolu parselde kayıtlı 110,25 m2 yüzölçümlü Mülkiyeti Ayancık Belediyemize ait  işbu taşınmazın Belediyemiz yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 18.nadde ( e ) bendi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde satışı için Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR -80-  İlçemiz SUKAP kapsamında yapılacak olan %50 hibe bedelli içme suyu iletim ve depolarımıza İller Bankası kapsamında yapılması için İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden 04.06.2018 tarih ve 57 sayılı karar ile kredi kullanılmasına esas belediye meclis kararı alınmış olup, yine İller Bankası A.Ş.  Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 23.10.2018 tarih ve 45569 sayılı yazısıyla ek kredi kullandırılarak yürütülmesi amacıyla ilave 2.000.000.- (ikimilyon) TL' lik ek kredi kullandırılmasına, bunun için Belediye Başkanı Aslan ÖZDEMİR ‘e yetki verilmesine, bu maksatla hazırlanmış ve ekte sunulan matbu kararın kabulüne üyeler Süheyla ÖZCAN GÜVEN, Necati SÖNMEZ ve Saim YILMAZ ‘ın red yönünde oy kullanmaları üzerine diğer üyelerin tamamının kabul yönünde oy kullandıklarından oyçokluğu ile kabul edildi. 

Aslan ÖZDEMİR                              Arif Adil AKIN                    Süheyla ÖZCAN GÜVEN                               Belediye ve Meclis Başkanı               Katip Üye                            Yedek Katip Üye

 

 

 

 

Benzer Kurumsal