Kurumsal

KASIM MECLİS KARARI 2016

KASIM MECLİS KARARI 2016

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

02.11.2016                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :  – Emin TAŞKIN  - Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    - Aslan ÖZDEMİR  - Necati ÖZÇELİK -  Zeki GÜRLEYEN -  Ayşe YAVUZ ÖZER - İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ -  Necati SÖNMEZ -Süheyla ÖZCAN GÜVEN  

OTURUMA KATILAMAYANLAR:

         

 

Gündem Dışı Teklif               :

KARAR-92-   DSİ Samsun Bölge Müdürlüğünün Sinop-Dikmen-Güzelçay, Ayancık-Ayancık Çayı, Türkeli-Türkeli Çayı Havzaları Yukarı Havza yamaç ıslahı, rüsubat kontrolü,

taşkın modellemesi ve ıslahı tesisleri projesi kapsamında Ayancık Çayı Yukarı Havza yamaç

ıslahı, rüsubat kontrolü, taşkın modellemesi ve ıslahı tesislerine ait projenin hayata geçirilmesi

için DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanı Ayhan

ERGÜN'e yetki verilmesine dair teklif gündemin 3.maddesinden sonra (a) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı. 

Gündem Dışı Teklif               :

KARAR-93-   İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmişliğini artırmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun;

75. maddesinin (a) fıkrasında "Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına

ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır."                                                                                 

(b) fıkrasında "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine

getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir." ve

(c) fıkrasında; "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan

dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir." hükmü gereğince; Belediyemizin ilgili kanun maddelerinde belirtildiği gibi diğer kurumlarla proje, eğitim, sosyal işler, kültür etkinliği vb. gibi hizmetler için aynı kanunun 38/g fıkrası uyarınca Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayancık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'e yetki verilmesi dair teklif gündemin 3.maddesinden sonra (b) bendi olarak oybirliği ile gündeme alındı. 

 

KARAR- 94 -  İlçemiz Yalı Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan Belediye Başkanlığımıza ait 38 ada 8 ve 9 nolu parsellerin imar tadilat talebi gündeme almakla beraber aynı zamanda incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi üyeler; Saim YILMAZ,  Necati SÖNMEZ, Süheyla ÖZCAN GÜVEN ve Emin TAŞKIN ‘ın red yönünde ellerini yukarı kaldırmaları, diğer üyelerin ellerini kabul yönünde yukarı kaldırmaları üzerine oyçokluğu kabul edildi. 

KARAR- 95 -   5393 sayılı yasanın 62.maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28.maddesi gereği Ayancık Belediyesi 2017 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahmini 21.500.000,00.TL (yirmibirmilyon beşyüzbin)  olarak hazırlandığından Ayancık Belediyesi Bütçe Tasarısını incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR - 96-  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri gereği Belediyemiz Ücretler Tarifesi, Vergi ve Harçlar Tarifesi ve İskele Geçiş Tarifelerinin güncellenmesi ve ücretlerin yeniden tespit edilmesi için teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ayhan ERGÜN                                Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı           Katip Üye                             Katip Üye

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.11.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2 

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :– Emin TAŞKIN – Zeki GÜRLEYEN (yedek Katip üye )

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Necati ÖZÇELİK-    İlyas ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  -Süheyla ÖZCAN GÜVEN-   - 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: Aslan ÖZDEMİR

- Arif Adil AKIN  - Necati SÖNMEZ

         

 

KARAR-97-      DSİ Samsun Bölge Müdürlüğünün Sinop-Dikmen-Güzelçay, Ayancık-Ayancık Çayı, Türkeli-Türkeli Çayı Havzaları Yukarı Havza yamaç ıslahı, rüsubat kontrolü, taşkın modellemesi ve ıslahı tesisleri projesi kapsamında Ayancık Çayı Yukarı Havza yamaç ıslahı, rüsubat kontrolü, taşkın modellemesi ve ıslahı tesislerine ait projenin hayata geçirilmesi

için DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanı Ayhan

ERGÜN'e yetki verilmesi talebi 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a- b  ve  38/g fıkraları gereği  oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-98-      İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmişliğini artırmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun;75. maddesinin

(a) fıkrasında "Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına

ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır."

(b) fıkrasında "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine

getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir." ve

(c) fıkrasında; "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan

dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir." hükmü gereğince; Belediyemizin ilgili kanun maddelerinde belirtildiği gibi diğer kurumlarla proje, eğitim, sosyal işler, kültür etkinliği vb. gibi hizmetler için aynı kanunun 38/g fıkrası uyarınca Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayancık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı Ayhan ERGÜN'e yetki verilmesi  oybirliği ile kabul edildi.                     

 

Ayhan ERGÜN                                 Zeki GÜRLEYEN                          Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı              Yedek  Katip Üye                            Katip Üye

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08.11.2016                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :– Emin TAŞKIN – Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Zeki GÜRLEYEN - Necati ÖZÇELİK-    Aslan ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  -Süheyla ÖZCAN GÜVEN. 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: -   İlyas ÖZDEMİR (izinli)       Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

KARAR- 99-   Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanan Ayancık Belediyesi 2017 yılı Bütçe tasarısı  Gideri 21.500.000,00 TL (yirmi bir milyon beşyüzbin ) olmak üzere ;

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                      KONAN ÖDENEK  TL

01  PERSONEL GİDERİ                                                                            5.744.947,60.-Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,             

02  SOS. GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.                                              1.307.816,60.-Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,              03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                                          8.191.041,52.-Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,             04  FAİZ GİDERLERİ                                                                                    12.815,26.-Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ./..

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                      KONAN ÖDENEK  TL

05  CARİ TRANSFERLER                                                                943.386,52.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,               06  SERMAYE GİDERİ                                                                 4.756.957,73.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,              07  SERMAYE TRANSFERLERİ                                                         3.472,89.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,              08  BORÇ VERME                                                                                 1.157,63.-              Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,              09  YEDEK ÖDENEKLER                                                              538.404,25.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , Gider Bütçesi Cem’an  21.500.000,00 TL olarak ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.;   Belediyemiz 2017 mali yılı gider bütçesine göre  21.500.000 TL nin birimlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

BİRİMLER                                                                             KONAN ÖDENEK  TL      Özel Kalem                                                                                               609.978,61.-             Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                         5.000,00.-                   Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                  156.049,68.-                  Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                     2.652.231,23.-                        İtfaiye Müdürlüğü                                                                            701.141,30.-                      Zabıta Müdürlüğü                                                                           1.217.394,27.-                             İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                               1.713.548,26.-                         Fen İşleri Müdürlüğü                                                                      13.460.662,93.-              Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                     591.273,39.-          Mezbaha Müdürlüğü                                                                             345.614,45.-                       Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                      47.105,88.-        

TOPLAM                                                                                        21.500.000,00.- olmak üzere üzere İşbu birimler bazında gider kalemlerinin toplamı olarak 21.500.000,00.-  ve  ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.

                      .

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

10.11.2016                

Karar No

  

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 4

OTURUM:1

DÖNEMİ: Kasım 2016 

Meclis Başkanı: Ayhan ERGÜN   

Katip Üyeler :– Emin TAŞKIN – Arif Adil AKIN

OTURUMA KATILANLAR:    Ayşe YAVUZ ÖZER - Zeki GÜRLEYEN - İlyas ÖZDEMİR- Necati ÖZÇELİK-    Aslan ÖZDEMİR - Erden EKİM -  Saim YILMAZ-  -Süheyla ÖZCAN GÜVEN. 

OTURUMA KATILAMAYANLAR: -  Necati SÖNMEZ(izinli)

         

 

KARAR-100-     Ayancık Belediyesi

2017 yılı Bütçe tasarısı  Gelir 21.500.000,00 TL (yirmi bir milyon beşyüzbin )olarak;

B- GELİR BÜTÇESİ                                                              KONAN ÖDENEK  TL

01  VERGİ GELİRLERİ                                                                 3.788.586,23.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                            4.469.411,06.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                      3.355.345,41.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

05  DİĞER GELİRLER                                                                  7.924.148,96.-           Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

06  SERMAYE GELİRLERİ                                                                      2.439,786,08.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

 

08  ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                                198.712,14.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,       

 

TOPLAM                                                                                         22.175.989,88.-

09  RED VE İADELER                                                                  -    675.989,88.-          

TOPLAM                                                                                          21.500.000,00.- TL

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile, Belediye hizmetleri için ekonomik kod şeklinde düzenlenen Ayancık Belediyesi 2017 mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan Gelir Bütçesi Cem’an 21.500.000,00.-TL ( yirmi bir milyon beşyüzbin ) bağlanarak birleşime katılan üyelerin tamamı ad okunarak  kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları neticesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ayhan ERGÜN                                 Arif Adil AKIN                   Emin TAŞKIN                       Belediye ve Meclis Başkanı            Katip Üye                            Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Kurumsal