Kurumsal

Kasım 2019 Meclis Kararı...

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 1

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­-

         

 

KARAR - 80 –Merkezi Ankara’da bulunan Sosyal Demokrat İşverenleri Sendikasına ( SODEMSEN )  üye olunmasına; Dernekler Yönetmeliğinin 5. Maddesinin ( c) fıkrası gereği Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin KAYA’nın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında üye aidatının nüfus kriterine göre en düşük olan aidat üzerinden yıllık olarak ödenmesine, yıllık aidatın Belediyemizin İller Bankası Hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu – İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi Temsilen adı geçen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                               

                                                                                                         

KARAR -81-   İlçemiz Çayiçi Mahallesi 167 ada 20 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin a bendi 15. Maddesinin a ve h bendi 75. Maddesinin c ve d bendi  gereği  ilçemiz Trafik sorununun çözülebilmesi amacıyla Ayancık Şoförler ve Otomobilciler Odasına bedeli mukabilinde tahsis edilmesine,  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ve Belediye Encümenine bu hususlarda düzenlenecek Protokol ve diğer işlemler için  yetki verilmesine ilişkin teklif gündemin 7.maddesinden sonra (a) bendi olarak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi.

 

KARAR – 82-   Eski ORÜS fabrikasına ait  Ayancık İlçemiz Denizciler Mahallesi 48 ada 2 nolu parsel sahibi Ayancık Orman Ürünleri  Sanayi ve Ticaret Anonim Yönetim Kurulu parsel üzerinde bulunan Müdüriyet Binası, Sosyal Tesisler, Lojmanlar ve Taş Evlerin uzun zamandır atıl bir bölge olarak kalması nedeniyle binalar ve arazi  Metruk hale gelmiş bu alanda kötü maksatla kullanım nedeniyle yıkımı söz konusu olmuştur.  Belediye olarak bu bölgenin Ayancık’ın tarihinde ve ilçenin gelişmesinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle alana ve yapılara sahip çıkılmasına söz konusu şirketin yönetim kurulu kararında koordinatları belirtilen;  Denizciler Mahallesi 48 ada 2 nolu parsel sahibi Ayancık Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Yönetim Kurulu parsel üzerinde bulunan Müdüriyet Binası, Sosyal Tesisler, Lojmanlar ve Taş Evlerin üst kullanım hakkını Ayancık Belediyemize  vermeleri nedeniyle b una göre bir protokol veya benzeri işlemler için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin ( g ) bendi gereği  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ve Belediye Encümenine yetki verilmesine  ilişkin teklif gündemin 7.maddesinden sonra (b) bendi olarak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi.

KARAR-83-  Teklif Oybirliği ile gündemin 1.maddesinden sonra (b) bendi olarak  görüşülmek üzere gündeme alındı.   İlçemiz belediye ve mücavir alan sınırlarında 5393 sayılı yasanın 15.maddesi (p)  bendi ile verilen görevler başta olmak üzere diğer mevzuat hükümleri ile belediyelere tanınan görev ve yetkiler konusunda belediye meclisinin alacağı kararların dayanaklı, sağlıklı ve genel kabul görecek şekilde karara bağlanabilmesi amacıyla görev süresi  bir yıl olmak üzere Trafik Komisyon üyeliğinin 3 kişilik olmasına, bu komisyonda görev almak üzere CHP Gurubundan Cihan Özkaya ve Ramazan Yıldız ile  AKP Gurubundan  Ferhat Ünal oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR-84-  Ayancık İlçemiz Yenikonak mevkiinde Belediye ve mücavir alan  sınırları dışında ikamet  etmekte olan ve ticari taksicilik yaptıklarını ifade eden Hikmet Akın ve arkadaşlarının bahse konu  mevkiide ticari taksicilik yaptıklarını, ancak;  Ayancık Belediye sınırında ticari taksi duraklarının olmaması nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşadıklarını ifade etmektedirler. Kısaca sorunlarının çözümü için Belediye sınırları içerisinde ticari taksi durağı açmak istediklerinden bu taleplerinin incelenmek üzere işbu gündem dışı teklifin gündemin 1.maddesinden sonra ( c ) bendi olarak gündeme alınması ve Trafik komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-85-  5393 sayılı yasanın 62.maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28.maddesi gereği Ayancık Belediyesi 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahmini 23.156.000,00.TL TL ( yirmiüçmilyon yüzellialtıbin)   olarak hazırlandığından Ayancık Belediyesi Bütçe Tasarısını incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hayrettin KAYA                                Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 2

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  NECATİ SÖNMEZ- Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. ­-

         

 

KARAR-86-  Ekte yer alan Ayancık Belediye Başkanlığı 2020 yılı Ücretler Tarifesi, Vergi ve Harçlar tarifesi ile İskele Geçiş Tarifelerinin teklif edildiği üzere Ülkemizin ekonomik şartları ve sunulan hizmetler ile maliyetlerdeki artışlar gözönüne alındığında ayrıca tamamı üzerinde meclis üyelerince mutabakat sağlandığından işbu tarifeler üzerlerinde yazılı açıklamaları ile birlikte oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR-87-  Ek’te sunulan Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış “ Ayancık Belediye Konservatuar Yönetmeliği “  hukuka ve diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş bulunduğundan 5393 sayılı yasanın 18.nci maddesi  (m) bendi gereği oybirliği ile kabul edildi.

KARAR-88-   İlçemiz Belediyesi ülkemizin Karadeniz’e kıyısı olan ve en uçtaki bir ilçesi olup, nüfusu belediye sınırlarında 13.000 ‘dir. Ayancık Belediyemiz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında sosyal, kültürel,  sportif, Turizm, ekonomik, mesleki bilgi alışverişi ve meri mevzuata uygun olarak daha da arttırabileceğimiz konularda karşılıklı faydaların sağlanabileceği inancıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 18.nci madde ( p ) bendi gereği Ayancık Belediyemiz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında “ Kardeş Kent “  ilişkisi kurulmasına, Protokol ve diğer işlemler konusunda Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ‘ya yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR-89-   Ayancık Belediyemiz Elektrik ve Su İşleri Servisinde kullanılan araçların ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle adı geçen servislerin işlerinde kullanılmak üzere 2 adet panel araca ihtiyacımız vardır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetvelinin  9. Sıradaki panel araçtan 2 adet alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR- 90-    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince Belediye ve Mücavir alan sınırlarında ihtiyaçlara ve mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde içkili Yerler Krokisinin güncellenmesi talebinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Hayrettin KAYA                                Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

11.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 3

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. NECATİ SÖNMEZ.

         

KARAR -91-   İlçemiz Çayiçi Mahallesi 167 ada 20 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin( a ) bendi 15. Maddesinin ( a ) ve ( h ) bendi 75. Maddesinin ( c ) ve               ( d )bendi  gereği  ilçemiz Trafik sorununun çözülebilmesi amacıyla Ayancık Şoförler ve Otomobilciler Odasına bedeli mukabilinde tahsis edilmesine, tahsis süresi, bedeli ve diğer hususlarda düzenlenecek hususlarda Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Hayrettin KAYA  ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR – 92- İlçemiz Denizciler Mahallesi 48 ada 2 nolu parsel sahibi Ayancık Orman Ürünleri  Sanayi ve Ticaret Anonim Yönetim Kurulu kararı ile parsel üzerinde bulunan Müdüriyet Binası, Sosyal Tesisler, Lojmanlar ve Taş Evlerin   üst kullanım hakkını Ayancık Belediyemize  vermeleri  nedeniyle buna göre bir protokol veya benzeri işlemler için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin ( g ) bendi gereği  Belediye Başkanı Hayrettin KAYA ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hayrettin KAYA                                Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

 

 

KARAR-93-  Ayancık İlçemiz Yenikonak mevkiinde Belediye ve mücavir sınırları dışında ikamet  etmekte olan ve ticari taksicilik yaptıklarını ifade eden Hikmet Akın ve arkadaşlarının

Belediyemiz sınırlarında Ticari Taksi Durak yeri tesbiti yönündeki talepleri için yapılan

araştırmada  “ Ticari Taksi Durak yeri “  olarak yeterince alternatif olacak Belediye sınırında yer olmaması nedeniyle  bu teklifin Aralık 2019 meclisinde görüşülmek üzere yeniden gündem maddesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Hayrettin KAYA                                Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip Üye                                Katip Üye

           

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

12.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 4

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. NECATİ SÖNMEZ.

         

 

KARAR- 94-   Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanan Ayancık Belediyesi 2020 yılı Bütçe tasarısı  Gideri 23.156.000,00.-  TL ( yirmi üçmilyon yüzellialtıbin ) olmak üzere ;

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                       KONAN ÖDENEK  TL

01  PERSONEL GİDERİ                                                                             5.117.603,45.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,     

02  SOS. GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİD.                                                    932.727,92.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                  03  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                                   10.338.180,92.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                         

04  FAİZ GİDERLERİ                                                                                      14.520,00.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile,   

 

 

 

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

12.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 4

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. NECATİ SÖNMEZ.

         

                                                                                              s.2.

A- GİDER BÜTÇESİ                                                                       KONAN ÖDENEK  TL

05  CARİ TRANSFERLER                                                                1.389.534,04.-                                Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                  06  SERMAYE GİDERİ                                                               4.820.402,20.-                       Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                 07  SERMAYE TRANSFERLERİ                                                                  1.815,00.-                         Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                   08  BORÇ VERME                                                                                            605,00.-                        Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,                                                                    09  YEDEK ÖDENEKLER                                                                              540.611,47.-                         Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , 2020 yılı Gider Bütçesi Cem’an  23.156.000,00.-TL  olarak ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.   Belediyemiz 2020 mali yılı gider bütçesine göre  23.156.000,00.- TL nin birimlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

BİRİMLER                                                                           KONAN ÖDENEK  TL    

                                                                 

        Özel Kalem                                                                                4.905.295,94

        Hukuk Müşavirliği                                                                            6.050,00

       Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                   224.944,50

        Mali İşler Müdürlüğü                                                                3.800.748,14

        İtfaiye Müdürlüğü                                                                         934.527,52

        Zabıta Müdürlüğü                                                                     1.316.633,22          ./..

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

12.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 4

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. NECATİ SÖNMEZ.

         

                                                                                              s.3.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                               745.616,42

        İmar Müdürlüğü                                                                        1.344.346,35

        Fen İşleri Müdürlüğü                                                               9.171.652,61                                                                                 

        Mezbaha Müdürlüğü                                                                   491.324,96

        Muhtarlık Müdürlüğü                                                                  112.522,59

        Destek Hizmetleri                                                                         102.337,75

                                                                         TOPLAM             :       23.156.000,00 .-TL    olmak üzere  İşbu birimler bazında gider kalemlerinin toplamı olarak 23.156.000,00.-TL  ve  ad okunmak suretiyle kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları üzerine oybirliği ile kabul edildi.

B- GELİR BÜTÇESİ                                                               KONAN ÖDENEK  TL

01  VERGİ GELİRLERİ                                                                  4.494.923,01.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile,               02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ                                                1.210,00.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile,               03  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                             4.705.713,19.-             Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile,                           04  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                       2.139.019,29.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,              05  DİĞER GELİRLER                                                           10.582.280,57.-           Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,     ./..

 

 

                    T.C. AYANCIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

12.11.2019                

Karar No

   

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

 BİRLEŞİM: 4

OTURUM:1

DÖNEM: Kasım 2019 

Meclis ve Belediye Başkanı : Hayrettin KAYA        

Katip Üyeler :  Cihan ÖZKAYA  – Hakan Aycan ALTINTAŞ

OTURUMA KATILANLAR:  - Necati ASLAN-Fatma ÜSTÜN- Seyfi ÖZER- Ramazan YILDIZ- İhsan EKMEKÇİ- Özer YILDIRIM-Ferhat ÜNAL- Alev GÜL.

OTURUMA KATILAMAYANLAR. NECATİ SÖNMEZ.

         

 

                                                           s.4.

06  SERMAYE GELİRLERİ                                                           1.480.305,54.-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile ,

08  ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                                 264.485,89-            Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile , 

TOPLAM                                                                                             23.667.937,49.-                                                   09  RED VE İADELER                                                                           511,937,49.-          

TOPLAM                                                                                          23.156.000,00.- TL

      

 

Meclis birleşimine katılan  üyelerin isimleri tek tek okunmak suretiyle yapılan oylamada, Meclis Üyelerinin  tamamı kabul yönünde ellerini kaldırmaları üzerine oybirliği ile, Belediye hizmetleri için ekonomik kod şeklinde düzenlenen Ayancık Belediyesi 2020 mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan Gelir Bütçesi Cem’an 23.156.000,00.-TL ( yirmi üç milyon yüzellialtıbinbin  ) bağlanarak birleşime katılan üyelerin tamamı ad okunarak  kabul yönünde ellerini yukarı kaldırmaları neticesi oybirliği ile kabul edildi.

Ramazan YILDIZ                              Fatma ÜSTÜN                        Hakan Aycan ALTINTAŞ

Belediye Başkan V.                              Katip Üye                                Katip Üye

 

 

Benzer Kurumsal